Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Kvalificētu darbinieku imigrācija

13.06.2024 - Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit Jūs atradīsiet atbildes uz saviem jautājumiem par kvalificētu darbinieku imigrāciju un darba uzsākšanu Vācijā.

Biežāk uzdotie jautājumi

Pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas Jums ir vajadzīga uzturēšanās atļauja, kas nepieciešama, lai uzsāktu attiecīgās darba tiesiskās attiecības*. Pirms izbraukšanas no savas valsts Jums ir nepieciešams savai dzīvesvietai piekritīgajā Vācijas pārstāvniecībā ārvalstī (vēstniecībā vai ģenerālkonsulātā) iesniegt pieteikumu vīzas saņemšanai**. Lielākajā daļā gadījumu tās izsniegšanai ir nepieciešama arī Vācijas Federālā nodarbinātības dienesta piekrišana. Parasti to saņem Vācijas pārstāvniecība ārvalstīs. Pēc tam, kad ir izpildīti visi priekšnoteikumi, Jūs saņemsiet vīzu ar noteiktu derīguma termiņu. Šajā laikā Jums ir jāgriežas Imigrācijas dienestā Jūsu jaunajā dzīvesvietā, lai pieteiktos uz ilgtermiņa uzturēšanās atļauju.

* Tas uz Jums neattiecas tādā gadījumā, ja saskaņā ar Eiropas tiesībām uz Jums attiecas tiesības uz brīvu pārvietošanos. Tiesības uz brīvu pārvietošanos ir Eiropas Savienības dalībvalstu, Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas un Šveices pilsoņiem. Viņi Vācijā var ieceļot bez vīzas un viņiem nav nepieciešama atļauja, lai stātos darba tiesiskajās attiecībās. Viņus pavadošajiem ģimenes locekļiem ar trešo valstu pilsonību parasti ir nepieciešama vīza, kas izsniegta vienkāršotā procedūrā, un viņi pēc ieceļošanas bauda tās pašas privilēģijas, ko viņu ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas brīvas pārvietošanās tiesības.

** Ja Jums ir Austrālijas, Izraēlas, Japānas, Kanādas, Korejas Republikas, Jaunzēlandes un Amerikas Savienoto Valstu pilsonība, Jūs varat iebraukt bez vīzas. Iesniegt pieteikumu uzturēšanās atļaujas saņemšanai Vācijā Jūs varat Jūsu jaunajai dzīvesvietai Vācijā piekritīgajā Imigrācijas dienestā. Ja Jūs vēlaties sākt strādāt uzreiz pēc iebraukšanas, tad uz laiku līdz uzturēšanās atļaujas saņemšanai Jums ir nepieciešama vīza, kas nodrošina atļauju veikt attiecīgo darbu.

Izšķir divas kvalificētu darbinieku grupas – ar augstāko izglītību un ar profesionālo izglītību. Ārvalstīs iegūtu profesionālo kvalifikāciju ir nepieciešams oficiāli atzīt Vācijas institūcijām. Personām ar profesionālo izglītību ir nepieciešams būt izgājušām kvalificētu profesionālo apmācību, kas saskaņā ar Vācijas likumdošanu ilgst vismaz divus gadus.

Speciālistiem ar akadēmisko izglītību jāuzrāda dokumenti, kas apliecina to, ka viņiem ir augstākā izglītība, kas Vācijā tiek atzīta vai arī ir salīdzināma ar Vācijas augstāko izglītību. Kvalificēti darbinieki drīkst veikt tikai kvalificētu darbu.

Jūs varat saņemt kvalificēta darbinieka uzturēšanās atļauju, kas dod tiesības strādāt, ja

  • Jūsu ārvalstī iegūtā profesionālā kvalifikācija ir oficiāli atzīta *;
  • Jums jau ir konkrēts darba piedāvājums. Palūdziet savu nākamo darba devēju attiecīgi aizpildīt veidlapu „Darba tiesisko attiecību deklarācija“;
  • Jūs esat saņēmis atļauju darbam konkrētā profesijā (vai arī esat saņēmis solījumu par tās izsniegšanu), ja Jūs vēlaties strādāt kādā no t.s. reglamentētajām profesijām (piem., veselības aprūpē);
  • Jūs izpildāt vispārējos priekšnoteikumus attiecībā uz tiesisko regulējumu, kas attiecas uz ārvalstu pilsoņiem, piem. derīga pase, pietiekams finansiāls nodrošinājums uzturēšanās izdevumu segšanai u.t.t.)

Pieteikumu vīzas saņemšanai Jums vajadzētu iesniegt tikai tad, kad izpildāt visus priekšnoteikumus un varat iesniegt visus prasītos dokumentus. Kamēr Jūsu ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija nav oficiāli atzīta, Jūsu pieteikumu vīzas saņemšanai nav iespējams izskatīt.

* Ja profesionālo vai augstāko izglītību esat ieguvuši Vācijā, tās atzīšana nav nepieciešama. Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir dažādu institūciju kompetencē.

Plašāka informācija atrodama šeit:

- www.make-it-in-germany.com
- www.Anerkennung-in-Deutschland.de
- Karstais telefons „Darbs un dzīve Vācijā“: +49 30 1815 - 1111
- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
Ja Jums ir augstākā izglītība un Jūs vēlaties strādāt kādā no nereglamentētajām profesijām, var pietikt arī ar to, ka Jūsu kvalifikācija ir iekļauta datu bāzē „anabin“. Plašāka informācija atrodama šeit: https://anabin.kmk.org/anabin.html

** Tagad veidlapu iespējams lejuplādēt šeit:

Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis (Paziņojums par darba tiesiskajām attiecībām)

Zusatzblatt A zum Formular „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“ (Pielikums A veidlapai „Paziņojums par darba tiesiskajām attiecībām“ (tikai vīzai atzīšanas procedūras īstenošanai))

Zusatzblatt B zum Formular „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“ (Pielikums B veidlapai „Paziņojums par darba tiesiskajām attiecībām“ (tikai vīzai darbinieku nosūtīšanai, IkT, personāla apmaiņai)).

Vācijā darba tiesiskajām attiecībām ir jābūt saistītām ar obligāto sociālo apdrošināšanu. Uz nosūtītajiem darbiniekiem attiecas atšķirīgs regulējums.

*** Informācija par reglamentētajām profesijām atrodama šeit: www.anerkennung-in-deutschland.de, kā arī https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/ergebnisseite/reglementierte-berufe?berufecluster=reglementiert. Iestādes, kuras izsniedz darba atļaujas, pieņem arī lēmumu par Jūsu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.


Šeit Jūs atradīsiet informāciju par dažādiem vīzu veidiem, kas varētu būt piemēroti: https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/arbeiten-fachkraefte

Jūs varat saņemt uzturēšanās atļauju kvalificēta darba veikšanai, ja ir atzīta Jūsu ārvalstī iegūtās profesionālās kvalifikācijas līdzvērtība. Tas nozīmē, ka ir iespējams strādāt arī citās profesijās. Tas neattiecas uz palīga vai stažiera darba pienākumiem, runa ir katrā gadījumā par kvalificētu darbu. Federālais nodarbinātības dienests izvērtēs, vai ir runa par kvalificētu darbu.

Jā. Šajā gadījumā tomēr ir jāizpilda zināmi kritēriji. Ja Jūs nevarat saņemt ES Zilo karti un Jūsu gada bruto alga būs zemāka par kādu noteiktu summu (mazāka par 55% no gada iemaksu algas robežas vispārējā pensiju apdrošināšanas shēmā), Jums ir jāspēj papildus pierādīt, ka Jūs jau saņemat adekvātu vecuma finansiālo nodrošinājumu. Tiek atzīti dokumenti, kas liecina par pensijas kapitālu, jau kas uzkrāts, piedaloties savas valsts vai kādas citas valsts obligātās pensijas apdrošināšanas shēmā, jau uzkrāts no privātās pensijas vai dzīvības apdrošināšanas, vai arī nekustamajiem īpašumiem, attiec. citiem īpašuma veidiem. Informāciju par to, vai Jums ir jāuzrāda šāda veida apliecinājumi, Jūs katrā konkrētā gadījumā saņemsiet Federālajā nodarbinātības dienestā vai arī pārstāvniecībā ārvalstī, kam ir piekritīga Jūsu pieteikuma vīzas izsniegšanai apstrāde.

Jūs varat pieprasīt uzturēšanās atļauju zinātniskā darba veikšanai, ja Jums ir noslēgta attiecīga vienošanās ar kādu valsts vai privāto zinātniskās pētniecības iestādi. Šinī gadījumā nav nepieciešam īpaša procedūra Jūsu kvalifikācijas atzīšanai. Tomēr Jums ir jābūt vismaz vienai augstākajai izglītībai, kas nodrošina pieejamību doktorantūras programmām. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju zinātniskā darba veikšanai, darba līguma esamība nav obligāta, tai var pieteikties arī, piem., stipendiāti. Ja Jūs atbilstat arī ES Zilās kartes kritērijiem, Jūs varat izvēlēties vai nu Zilo karti vai arī uzturēšanās atļauju zinātniskā darba veikšanai.

Plašāku informāciju Jūs atradīsiet šeit: https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/weitere/forschen

Stājoties darba tiesiskajās attiecībās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, Jums nav jāiesniedz pierādījumi kā kvalificētam darbiniekam. Plašāka informācija atrodama šeit: https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/weitere/it-spezialisten

Neatkarīgi no darbinieka profesionālās kvalifikācijas iespējams izsniegt uzturēšanas atļaujas profesijām, kas iekļautas nodarbinātības regulā. Tas attiecas, piemēram, uz uzņēmuma vadošajiem darbiniekiem, darbinieku nosūtīšanu atsevišķās jomās, profesionāliem transporta līdzekļu vadītājiem, pavāriem ar īpašu specializāciju, māksliniekiem, sportistiem, atsevišķiem prakses veidiem kā arī darbuzņēmumu līgumdarbiniekiem. https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/weitere

Arī cilvēki ar profesionālā darba pieredzi un ārvalstī iegūtu profesionālo vai augstāko izglītību, kas Vācijā formāli netiek atzīta, var saņemt uzturēšanās atļauju darbam; skat.:

https://www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/visum-berufserfahrene

Bez tam atsevišķu valstu pilsoņi* drīkst saņemt pielaidi jebkuram darbam. Ja Jūs vēlaties strādāt kādā no reglamentētajām profesijām, jebkurā gadījumā ir nepieciešama attiecīgā darba atļauja vai arī solījums izsniegt šādu atļauju. Lielākajā daļā gadījumu nepieciešama Federālā nodarbinātības dienesta piekrišana. Darbinieku nosūtīšanas gadījumā – vadošo darbinieku, speciālistu un apmācāmo - (pārgrupēšana uzņēmuma ietvaros) iespējama ICT kartes izsniegšana.

* Runa ir par šādām valstīm:

Andoru, Austrāliju, Izraēlu, Japānu, Kanādu, Korejas Republiku, Monako, Jaunzēlandi, Sanmarīno, ASV (Nodarbinātības Regulas 26. Punkta pirmā daļa.), kā arī Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Kosovu, Ziemeļmaķedoniju, Melnkalni un Serbiju (Nodarbinātības Regulas 26. Punkta otrā daļa).Kvalificētā darbinieka laulātais, kā arī mazgadīgie bērni (t.s. ģimenes kodols) ģimenes apvienošanās nolūkā var pieprasīt vīzu. Pieteikumus var iesniegt jau tad, kad pieteikumu vīzas izsniegšanai ir iesniedzis pats kvalificētais darbinieks.

Ar 01.06.2024. ieviesto „iespēju karti“ Jūs varat uzturēties Vācijā uz laiku līdz 12 mēnešiem, lai meklētu darbu vai arī iespēju atzīt savu profesionālo kvalifikāciju. Iespēju karti iespējams iegūt divos veidos: Trešo valstu pilsoņi, kuri var apliecināt, ka viņu ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija ir pilnībā līdzvērtīga un tādēļ saskaņā ar Likuma par uzturēšanos 18. panta 3. daļu uzskatāmi par kvalificētiem speciālistiem, var bez īpašiem vēl kādiem citiem priekšnoteikumiem iesniegt pieteikumu Iespēju kartes saņemšanai mūsu vīzu daļā. Viņiem arī nav jāiesniedz nekāds valodu zināšanu apliecinājums. Visiem pārējiem ir jāiesniedz apliecinājums par to, ka viņiem ir ārvalstīs iegūta augstākā izglītība, profesionlālā izglītība, kas iegūta pēc vismaz 2 gadus ilga apmācību kursa (abām kvalifikācijām jābūt attiecīgi oficiāli atzītām valstī, kurā tās iegūtas) vai ar par profesionālo kvalifikāciju, ko piešķīrusi kāda no Vācijas Ārējās tirdzniecības kamerām. Bez tam ir nepieciešamas vai nu pamatlīmeņa vācu valodas zināšanas (A1 līmenī) vai arī angļu valodas zināšanas (B2 līmenī). Tas nozīmē, ka vācu valodas zināšanas nav nepieciešamas, ja vien ir apliecinājums par labām angļu valodas zināšanām.

Ja šie minētie priekšnoteikumi ir izpildīti, tad ir iespējams saņemt dažādu punktu skaitu par tādiem kritērijiem kā, piemēram, profesionālās kvalifikācijas atzīšana Vācijā, valodu zināšanām, profesionālo pieredzi, vecumu un saistību ar Vāciju, kā arī ar līdz ieceļojošo laulāto un dzīvesbiedru potenciālu. Lai kvalificētos Iespēju kartes saņemšanai, jāsavāc vismaz seši punkti.

Iespēju karte tiek izsniegta maksimāli uz 12 mēnešiem, ja uz šo laika periodu ir iespējams nodrošināt iztiku. Tā uzturēšanās laikā Vacijā paver arī iespējas strādāt uz izmēģinājuma laiku vai arī blakus darbu 20 stundas nedēļā.

Plašāka informācija par Iespēju karti, kā arī pašpārbaudi atrodama tīmekļa vietnē 'Make it in Germany' (www.make-it-in-germany.com/de/visum-aufenthalt/arten/chancenkarte-jobsuche), kā arī mūsu pārstāvniecību ārvalstīs tīmekļa vietnēs.

Ja Jūs profesionālo vai augstāko izglītību esat ieguvis Vācijā, tad profesionālās kvalifikācijas atzīšana nav nepieciešama. Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir dažādu iestāžu kompetencē. Plašāka informācija pieejama šeit:

- www.make-it-in-germany.com

- www.Anerkennung-in-Deutschland.de

- Karstais telefons „Darbs un dzīve Vācijā“: +49 30 1815 - 1111

- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen

Ja Jums ir augstākā izglītība un Jūs vēlaties strādāt kādā no nereglamentētajām profesijām, var pietikt arī ar to, ka Jūsu kvalifikācija ir iekļauta datu bāzē „anabin“. Plašāka informācija atrodama šeit: https://anabin.kmk.org/anabin.htmlJa Jūsu ārvalstīs iegūtā profesionāla izglītība vēl netika atzīta pilnībā un tika konstatēti trūkumi salīdzinājumā ar attiecīgo Vācijas profesionālo izglītību, Jums ir iespēja piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos Vācijā, kas pavērtu iespēju Jūsu profesionālās kvalifikācijas pilnīgai atzīšanai. Šādiem kvalifikācijas pielīdzināšanas pasākumiem ir paredzēta uzturēšanās uz laiku līdz 24 mēnešiem, ko var kopumā pagarināt uz laiku maksimāli līdz trim gadiem. Šinī gadījumā ir nepieciešamas vācu valodas zināšanas, kam parasti jāatbilst vismaz A2 līmenim. Vienlaicīgi ar kvalifikācijas pielīdzināšanas pasākumiem ir iespējams stāties darba attiecībās, uz ko gan šajā gadījumā attieksies zināmi ierobežojumi.

Tā saucamās atzīšanas partnerības ietvaros iespējams profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūru uzsākt arī tikai pēc ieceļošanas, bet darba tiesiskajās attiecībās stāties jau pašā uzturēšanās sākumā. Tam nepieciešamais priekšnoteikums ir kādā ārvalstī jau iegūta profesionālā kvalifikācija, kas ir oficiāli atzīta tajā valstī, kurā iegūta. Ja ir runa par ārvalstī iegūtu profesionālo izglītību, tai ir jābūt paredzētam vismaz divus gadus ilgam apmācības kursam. Uzsākot atzīšanas partnerību, darba ņēmējs apņemas pēc ieceļošanas nekavējoties uzsāk atzīšanas procedūru, lai tās rezultātā tiktu nopteikta viņa kvalifikācijas līdzvērtība.Paralēli darba devējs apņemas nodrošināt, ka, gadījumā, ja atzīšanas procedūras laikā tiek konstatētas kādas kvalifikācijas nepilnības, tās iespējams novērst. Darbiniekam bez tam ir nepieciešamas vācu valodas zināšanas, kas atbilst vismaz A2 līmenim. Uzturēšanās atzīšanas partnerības ietvaros drīgst ilgt maksimāli trīs gadus.

Īpašu vienošanās ietvaros, ko Vācijas Federālā nodarbinātības aģentūra panākusi ar atsevišķu federālo zemju nodarbinātības aģentūrām attiecībā uz konkrētām profesiju grupām, ir iespējama paralēla profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra Vācijā un arī jau darbs izvēlētajā darba vietā.

Jā, Jūs varat ieceļot Vācijā, lai apgūtu profesionālo izglītību attiecīgajā izglītības iestādē vai uzņēmumā. Tāpat ir iespējams apmeklēt vācu valodas kursus, lai sagatavotos mācībām vai darbam attiecīgajā profesijā. Lai uzsāktu kvalificētu izglītošanos, nepieciešams vācu valodas zināšanu apliecinājums vismaz B1 līmenī. Tas nav nepieciešams, ja vajadzīgās valodas zināšanas tika iegūtas valodas sagatavošanas kursos vai arī tās ir apliecinājusi izglītības iestāde.

Paralēli mācībām ir atļauts strādāt uz laiku līdz 20 stundām nedēļā.

Ja Jūs esat vecumā līdz 35 gadiem, Jūs varat ieceļot, arī lai pieteiktos uz apmācību. Šajā gadījumā Jums ir nepieciešamas arī vācu valodas zināšanas B1 līmenī un vācu skolas ārvalstīs atestāts vai arī atestāts, kas dod tiesības uzsākt studijas augstskolā. Šāda veida uzturēšanās Vācijā ir iespējama uz laiku līdz 9 mēnešiem.

Jūs varat gan sākt studijas, gan arī piedalīties pasākumos, kas sagatavo studijām, piemēram vācu valodas kursos. Paralēli studijām ir atļauts strādāt līdz 140 darba dienām. Jūs varat arī ieceļot Vācijā, lai izietu pirmsstudiju sagatavošanas praksi. Vēl Jūs varat iebraukt Vācijā uz laiku līdz deviņiem mēnešiem, lai sameklētu studiju vietu Vācijā. Šajā gadījumā attiecīgajā laika posmā strādāt atļauts līdz 20 stundām nedēļā.

Ja Jūs jau esat atradis darba devēju, Jūs viņu varat pilnvarot pieteikt tās vietas Imigrācijas pārvaldē, kuras teritoriālajā piekritībā Jūs gatavojaties strādāt, paātrināto kvalificēto darbinieku procedūru*. Imigrācijas pārvalde konsultēs un atbalstīs Jūsu darba devēju, lai iesniegtu pieteikumu Jūsu ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai. Tā arī pieprasīs Federālās nodarbinātības aģentūras piekrišanu. Atbildīgajām iestādēm un Federālajai nodarbinātības aģentūrai jādod atbilde noteiktā laikā. Nodeva par šo procedūru ir 411 eiro. Nodeva būs arī jāmaksā par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Ja tiek izpildīti visi priekšnoteikumi, ko iespējams izvērtēt Vācijā, Imigrācijas pārvalde izsniedz t.s. pagaidu atļauju, kuru Jums nosūta Jūsu darba devējs. Tiklīdz Jūs esat saņēmis pagaidu atļauju, Jūs varat pieteikties uz pieņemšanu Vācijas pārstāvniecībā ārvalstī, lai triju nedēļu laikā iesniegtu pieteikumu vīzas saņemšanai. Iesniedzot pieteikumu, Jums jāiesniedz pagaidu atļaujas oriģināleksemplārs un citi dokumenti**. Vācijas pārstāvniecība ārvalstī parasti vēl pēc trijām nedēļām pieņem lēmumu par Jūsu iesniegumu vīzas saņemšanai. Valsts nodeva par vīzas izsniegšanu ir 75 eiro.

* Paātrinātā kvalificēto darbinieku procedūra attiecas uz:

- kvalificētiem darbiniekiem ar profesionālo izglītību

- kvalificētiem darbiniekiem ar akadēmisko izglītību

- Augsti kvalificētiem darbiniekiem

- Pētniekiem/zinātniekiem

- Vadošajiem darbiniekiem

- Profesionālo izglītību

- Pasākumiem ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai

- un atsevišķos citos nodarbinātības gadījumos (skat. https://www.make-it-in-germany.com/de/fachkraefteeinwanderung-mit-dem-beschleunigten-fachkraefteverfahren-wie-funktioniert-es )

** Iesniedzamo dokumentu sarakstu Jūs atradīsiet attiecīgās pārstāvniecības ārvalstī tīmekļa vietnē.


Paātrinātā kvalificēto darbinieku procedūra attiecas vienīgi uz kvalificēto darba spēku un dažiem pielīdzināmiem gadījumiem. Jūsu darba devējs var iesniegt pieteikumu pagaidu atļaujas saņemšanai arī Federālajā nodarbinātības dienestā. Tomēr Federālais nodarbinātības dienests izvērtē tikai tos priekšnoteikumus, kas tieši attiecas uz darba profesionālajās attiecībās un nevis tos priekšnoteikumus, kas ir svarīgi vīzas izsniegšanas kontekstā. Arī tajā gadījumā, ja Jums nepieciešams atbalsts Jūsu profesionālās kvalifikācijas atbilstības noteikšanai, šī procedūra nav piemērota. Tai ir jēga tādos gadījumos, ja Jūs, piemēram, vēlaties Vācijā strādāt uz laiku kā nosūtītais darbinieks.

Informācija un konsultācijas pieejamas šeit:

  • Vācijas valdības informācijas portāls ārvalstu speciālistiem Make it in Germany „www.make-it-in-germany.com“,
  • Vācijas valdības informācijas portāls par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu „www.anerkennung-in-deutschland.de“,
  • Karstais telefons konsultācijām par kvalifikācijas atzīšanu „Arbeiten und Leben in Deutschland“ tiešsaistē vai pa telefonu +49 30 1815 - 1111,
  • Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas servisa centrs (ZSBA) (no 01.03.2020.)
  • Dažādās konsultāciju iespējas ārvalstīs (piem., „ Pro Recognition“ konsultācijas atsevišķās ārējās tirdzniecības kamerās, pārskats atrodams šeit: www.anerkennung-in-deutschland.de).Uz sākumu