Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Kvalificētu darbinieku imigrācija

14.01.2020 - Biežāk uzdotie jautājumi

Šeit Jūs atradīsiet atbildes uz saviem jautājumiem par kvalificētu darbinieku imigrāciju un darba uzsākšanu Vācijā.
Noteikumi spēkā no 01.03.2020.

Biežāk uzdotie jautājumi

Ir divi darba tiesisko attiecību veidi – darba tiesiskās attiecības ar kvalificētu darbinieku un cita tipa darba tiesiskās attiecības. Pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas Jums ir vajadzīga uzturēšanās atļauja, kas nepieciešama, lai uzsāktu attiecīgās darba tiesiskās attiecības*. Pirms izbraukšanas no savas valsts Jums ir nepieciešams savai dzīvesvietai piekritīgajā Vācijas pārstāvniecībā ārvalstī (vēstniecībā vai ģenerālkonsulātā) iesniegt pieteikumu vīzas saņemšanai**. Lielākajā daļā gadījumu tās izsniegšanai ir nepieciešama arī Vācijas Federālā nodarbinātības dienesta piekrišana. Ja Jūs esat uzturējušies Vācijā jau agrāk, tad ir nepieciešama arī vietējā Imigrācijas dienesta piekrišana Jūsu jaunajā dzīves vietā. Parasti to saņem Vācijas pārstāvniecība ārvalstīs. Pēc tam, kad ir izpildīti visi priekšnoteikumi, Jūs saņemsiet vīzu ar 6 mēnešu derīguma termiņu. Šajā laikā Jums ir jāgriežas Imigrācijas dienestā, lai pieteiktos uz uzturēšanās atļauju.

* Tas uz Jums neattiecas tādā gadījumā, ja saskaņā ar Eiropas tiesībām uz Jums attiecas tiesības uz brīvu pārvietošanos. Tiesības uz brīvu pārvietošanos ir Eiropas Savienības dalībvalstu, Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas un Šveices pilsoņiem. Viņi Vācijā var ieceļot bez vīzas un viņiem nav nepieciešama atļauja, lai stātos darba tiesiskajās attiecībās. Viņus pavadošajiem ģimenes locekļiem ar trešo valstu pilsonību parasti ir nepieciešama vīza, kas izsniegta vienkāršotā procedūrā, un viņi pēc ieceļošanas bauda tās pašas privilēģijas, ko viņu ģimenes locekļi, uz kuriem attiecas brīvas pārvietošanās tiesības.

** Ja Jums ir Austrālijas, Izraēlas, Japānas, Kanādas, Korejas Republikas, Jaunzēlandes un Amerikas Savienoto Valstu pilsonība, Jūs varat iebraukt bez vīzas. Iesniegt pieteikumu uzturēšanās atļaujas saņemšanai Vācijā Jūs varat Jūsu jaunajai dzīvesvietai Vācijā piekritīgajā Imigrācijas dienestā. Ja Jūs vēlaties sākt strādāt uzreiz pēc iebraukšanas, tad uz laiku līdz uzturēšanās atļaujas saņemšanai Jums ir nepieciešama vīza.


Izšķir divas kvalificētu darbinieku grupas – ar augstāko izglītību un ar profesionālo izglītību. Ārvalstīs iegūtu profesionālo kvalifikāciju ir nepieciešams oficiāli atzīt Vācijas institūcijām. Personām ar profesionālo izglītību ir nepieciešams būt izgājušām kvalificētu profesionālo apmācību, kas saskaņā ar Vācijas likumdošanu ilgst vismaz divus gadus. Speciālistiem ar akadēmisko izglītību jāuzrāda dokumenti, kas apliecina to, ka viņiem ir augstākā izglītība. Kvalificēti darbinieki drīkst veikt tikai kvalificētu darbu.


Jūs varat saņemt kvalificēta darbinieka uzturēšanās atļauju, kas dod tiesības strādāt, ja

 • Jūsu ārvalstī iegūtā profesionālā kvalifikācija ir oficiāli atzīta *;
 • Jums jau ir konkrēts darba piedāvājums. Palūdziet savu nākamo darba devēju attiecīgi aizpildīt veidlapu „Darba tiesisko attiecību deklarācija“;
 • Jūs esat saņēmis atļauju darbam konkrētā profesijā (vai arī esat saņēmis solījumu par tās izsniegšanu), ja Jūs vēlaties strādāt kādā no t.s. reglamentētajām profesijām (piem., veselības aprūpē);
 • Jūs izpildāt vispārējos priekšnoteikumus attiecībā uz tiesisko regulējumu, kas attiecas uz ārvalstu pilsoņiem, piem. derīga pase, pietiekams finansiāls nodrošinājums uzturēšanās izdevumu segšanai u.t.t.)

Pieteikumu vīzas saņemšanai Jums vajadzētu iesniegt tikai tad, kad izpildāt visus priekšnoteikumus un varat iesniegt visus prasītos dokumentus. Kamēr Jūsu ārvalstīs iegūtā profesionālā kvalifikācija nav oficiāli atzīta, Jūsu pieteikumu vīzas saņemšanai nav iespējams izskatīt.

* Ja profesionālo vai augstāko izglītību esat ieguvuši Vācijā, tās atzīšana nav nepieciešama. Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir dažādu institūciju kompetencē.

Plašāka informācija atrodama šeit:

- www.make-it-in-germany.com
- www.Anerkennung-in-Deutschland.de
- Karstais telefons „Darbs un dzīve Vācijā“: +49 30 1815 - 1111
- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
Ja Jums ir augstākā izglītība un Jūs vēlaties strādāt kādā no nereglamentētajām profesijām, var pietikt arī ar to, ka Jūsu kvalifikācija ir iekļauta datu bāzē „anabin“. Plašāka informācija atrodama šeit: https://anabin.kmk.org/anabin.html

** Tagad veidlapu iespējams lejuplādēt šeit:

Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis (Paziņojums par darba tiesiskajām attiecībām)

Zusatzblatt A zum Formular „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“ (Pielikums A veidlapai „Paziņojums par darba tiesiskajām attiecībām“ (tikai vīzai atzīšanas procedūras īstenošanai))

Zusatzblatt B zum Formular „Erklärung zum Beschäftigungsverhältnis“ (Pielikums B veidlapai „Paziņojums par darba tiesiskajām attiecībām“ (tikai vīzai darbinieku nosūtīšanai, IkT, personāla apmaiņai)).

Vācijā darba tiesiskajām attiecībām ir jābūt saistītām ar obligāto sociālo apdrošināšanu. Uz nosūtītajiem darbiniekiem attiecas atšķirīgs regulējums.

*** Informācija par reglamentētajām profesijām atrodama šeit: www.anerkennung-in-deutschland.de. Iestādes, kuras izsniedz darba atļaujas, pieņem arī lēmumu par Jūsu profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.


Ja Jūs izpildāt priekšnoteikumus, kas jāizpilda kvalificētam darbiniekam, Jūs varat iesniegt pieprasījumu ES Zilās kartes saņemšanai, ja:

 • Jums ir konkrēts darba piedāvājums uz laiku, kas nav īsāks par gadu
 • Darba vieta atbilst Jūsu profesionālajai kvalifikācijai,
 • Jūsu gada alga sasniegs vismaz 55.200 EUR bruto.

Šajā gadījumā nav nepieciešama Vācijas Federālā nodarbinātības dienesta piekrišana.

Atsevišķām profesijām* (ārstiem, inženierzinātņu, dabaszinātņu, matemātikas zinātņu, kā arī IT jomas speciālistiem) par pietiekošu tiek uzskatīta arī bruto gada alga 43 056 EUR apmērā, ja Federālais nodarbinātības dienests ir izsniedzis savu piekrišanu.

Ja Jūs neatbilstat ES Zilās kartes kritērijiem, Jums ir iespējams saņemt uzturēšanās atļauju kvalificēta darba veikšanai, kam atbilst Jūsu profesionālā kvalifikācija. Tas nozīmē, ka, ņemot vērā Jūsu profesionālo kvalifikāciju, Jums ir jāspēj veikt tai atbilstošos konkrētos darba pienākumus. Tas neattiecas uz palīga vai stažiera darba pienākumiem, runa ir katrā gadījumā par kvalificētu darbu. Federālais nodarbinātības dienests izvērtēs, vai Jūsu kvalifikācija, kas iegūta ārvalstīs, ir pietiekama, lai Jūs veiktu ieplānotos darba pienākumus.

* MINT profesiju saraksts atrodams šeit.Jūs varat saņemt uzturēšanās atļauju kvalificēta darba veikšanai atbilstoši savai profesionālajai kvalifikācijai. Tas nozīmē, ka ir iespējams strādāt arī radniecīgās profesijās. Bet Jūsu profesionālajai kvalifikācijai ir jābūt atbilstošai konkrētā darba veikšanai. Tas neattiecas uz palīga vai stažiera darba pienākumiem, runa ir katrā gadījumā par kvalificētu darbu. Federālais nodarbinātības dienests izvērtēs, vai Jūsu kvalifikācija, kas iegūta ārvalstīs, ir pietiekama, lai Jūs veiktu paredzētos darba pienākumus.

Jā. Ja Jūs nevarat saņemt ES Zilo karti un Jūsu gada alga būs zem 45 540 EUR bruto, Jums ir jāspēj pierādīt, ka saņemat adekvātu vecuma finansiālo nodrošinājumu. Tiek atzīti dokumenti, kas liecina par pensijas kapitālu, kas uzkrāts, piedaloties savas valsts vai kādas citas valsts obligātās veselības apdrošināšanas shēmā, privātās pensijas vai dzīvības apdrošināšanu, vai nekustamajiem īpašumiem vai citiem īpašuma veidiem.

Jūs varat pieprasīt uzturēšanās atļauju zinātniskā darba veikšanai, ja Jums ir noslēgta attiecīga vienošanās ar kādu valsts vai privāto zinātniskās pētniecības iestādi. Šinī gadījumā nav nepieciešam īpaša procedūra Jūsu kvalifikācijas atzīšanai. Tomēr Jums ir jābūt vismaz vienai augstākajai izglītībai, kas nodrošina pieejamību doktorantūras programmām. Lai saņemtu uzturēšanās atļauju zinātniskā darba veikšanai, darba līguma esamība nav obligāta, tai var pieteikties arī, piem., stipendiāti. Ja Jūs atbilstat arī ES Zilās kartes kritērijiem, Jūs varat izvēlēties vai nu Zilo karti vai arī uzturēšanās atļauju zinātniskā darba veikšanai. Ja Jūs ierodaties uz promocijas studijām un vēlaties piereģistrēties kādā Vācijas augstskolā, Jūs tiksiet uzskatīts par pētnieku, ja Jums būs noslēgts darba līgums ar augstskolu vai pētniecības iestādi. Ja Jūs bez darba līguma piedalieties pilna laika studiju programmā, tad Jums ir jāpiesakās uzturēšanās atļaujai studijām.

Stājoties darba tiesiskajās attiecībās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, Jums nav jāiesniedz pierādījumi kā kvalificētam darbiniekam, ja Jūs atbilstat šādiem kritērijiem:

 • Salīdzināma kvalifikācija, ko Jūs esat ieguvis pēdējos 7 gados, vismaz trīs gadus nostrādājot praktiskā darbā
 • Gada alga vismaz 49 680 EUR bruto
 • Vācu valodas zināšanas B1 līmenī, kas pamatotos individuālos gadījumos var nebūt obligātas (piem., ja Jūs varat pierādīt, ka konkrētajam darbam ir nepieciešamas vienīgi angļu valodas zināšanas.)

Neatkarīgi no darbinieka profesionālās kvalifikācijas iespējams izsniegt uzturēšanas atļaujas profesijām, kas iekļautas nodarbinātības regulā. Tas attiecas, piemēram, uz uzņēmuma vadošajiem darbiniekiem, darbinieku nosūtīšanu atsevišķās jomās, profesionāliem transporta līdzekļu vadītājiem, pavāriem ar īpašu specializāciju, māksliniekiem, sportistiem, atsevišķiem prakses veidiem kā arī darbuzņēmumu līgumdarbiniekiem. Parasti īpaša procedūra viņu kvalifikācijas atzīšanai nav nepieciešama. Ja Jūs vēlaties strādāt kādā no reglamentētajām profesijām, ir nepieciešama attiecīgā darba atļauja vai arī solījums izsniegt šādu atļauju. Bez tam atsevišķu valstu pilsoņi* drīkst saņemt pielaidi jebkuram darbam. Lielākajā daļā gadījumu nepieciešama Federālā nodarbinātības dienesta piekrišana. Darbinieku nosūtīšanas gadījumā – vadošo darbinieku, speciālistu un apmācāmo - (pārgrupēšana uzņēmuma ietvaros) iespējama ICT kartes izsniegšana.

* Runa ir par šādām valstīm:

Andoru, Austrāliju, Izraēlu, Japānu, Kanādu, Korejas Republiku, Monako, Jaunzēlandi, Sanmarīno, ASV (Nodarbinātības Regulas 26. Punkta pirmā daļa.).

Līdz 2020. gada beigām tas attiecas arī uz Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Kosovu, Ziemeļmaķedoniju, Melnkalni un Serbiju (Nodarbinātības Regulas 26. Punkta otrā daļa).Kvalificētā darbinieka laulātais, kā arī mazgadīgie bērni (t.s. ģimenes kodols) ģimenes apvienošanās nolūkā var pieprasīt vīzu. Pieteikumus var iesniegt jau tad, kad pieteikumu vīzas izsniegšanai ir iesniedzis pats kvalificētais darbinieks. Lai tiktu pieņemts pozitīvs lēmums, ir svarīgi, ka pietiekams finansiālais nodrošinājums uzturēšanās izdevumu segšanai un dzīvojamā telpa visai ģimenei bez Vācijas valsts atbalsta. Principā no laulātajiem tiek sagaidīts, ka viņiem ir vācu valodas zināšanas jau pirms ieceļošanas Vācijā. Tāpēc kopā ar pieteikumu vīzas saņemšanai vajadzētu iesniegt arī sertifikātu, kas apliecina vācu valodas zināšanas vismaz zemākajā - A1- līmenī. Vienīgais izņēmums ir gadījumi, kad kvalificētais speciālists atbilst ES Zilās kartes kritērijiem. Ģimene var pieteikumus vīzas saņemšanai iesniegt arī vēlāk. Arī šajā gadījumā ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka kvalificētajam speciālistam ir darba vieta Vācijā, pietiekams finansiālais nodrošinājums uzturēšanās izdevumu segšanai, dzīvojamā telpa, kā arī izziņa par vācu valodas prasmes līmeni. Ja kvalificētā speciālista bērni, kas jau sasnieguši 16 gadu vecumu, plāno pārcelties pie vecākiem vēlāk, arī viņiem pašiem tad jau ir jāpārvalda vācu valoda.

Jūs kā speciālists varat pieprasīt vīzu darba vietas meklēšanai uz laiku līdz sešiem mēnešiem, lai meklētu savai profesionālajai kvalifikācijai atbilstošu darba vietu, ja vien Jūsu ārvalstīs iegūtā kvalifikācija tika oficiāli atzīta*. Ja Jūs vēlaties strādāt kādā no t.s. reglamentētajām profesijām (piem., veselības aprūpes jomā), jums ir jābūt apstiprinājumam, ka saņemsiet atļauju strādāt attiecīgajā profesijā vai arī jābūt pašai atļaujai. Kvalificētam darbiniekam ar profesionālo izglītību nepieciešama oficiāla izziņa, kas apliecina viņu vācu valodas prasmes attiecīgajam darbam nepieciešamajā līmenī (parasti B1 līmenī) **.

Ar šādu vīzu Jums ir iespējams strādāt izmēģinājuma laiku līdz 10 stundām nedēļā.

Ģimenes apvienošanās šādā gadījumā vēl nav paredzēta.

* Ja Jūs profesionālo vai augstāko izglītību esat ieguvis Vācijā, tad profesionālās kvalifikācijas atzīšana nav nepieciešama. Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšana ir dažādu iestāžu kompetencē. Plašāka informācija pieejama šeit:

- www.make-it-in-germany.com
- www.Anerkennung-in-Deutschland.de
- Karstais telefons „Darbs un dzīve Vācijā“: +49 30 1815 - 1111
- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
Ja Jums ir augstākā izglītība un Jūs vēlaties strādāt kādā no nereglamentētajām profesijām, var pietikt arī ar to, ka Jūsu kvalifikācija ir iekļauta datu bāzē „anabin“. Plašāka informācija atrodama šeit: https://anabin.kmk.org/anabin.html

** Informācija par reglamentētajām profesijām atrodama šeit. Iestādes, kas izdot darba atļauju, pieņem arī lēmumu par Jūsu profesionālas kvalifikācijas atzīšanu.


Ja Jūsu ārvalstīs iegūtā profesionāla izglītība vēl netika atzīta pilnībā un tika konstatēti trūkumi salīdzinājumā ar attiecīgo Vācijas profesionālo izglītību, Jums ir iespēja piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos Vācijā, kas pavērtu iespēju Jūsu profesionālās kvalifikācijas pilnīgai atzīšanai. Šādiem kvalifikācijas pielīdzināšanas pasākumiem ir paredzēta uzturēšanās uz laiku līdz 18 mēnešiem, ko var kopumā pagarināt uz laiku maksimāli līdz diviem gadiem. Šinī gadījumā ir nepieciešamas vācu valodas zināšanas, kam parasti jāatbilst vismaz A2 līmenim. Vienlaicīgi ar kvalifikācijas pielīdzināšanas pasākumiem ir iespējams stāties darba attiecībās, uz ko gan šajā gadījumā attieksies zināmi ierobežojumi.

Īpašu vienošanās ietvaros, ko Vācijas Federālā nodarbinātības aģentūra panākusi ar atsevišķu federālo zemju nodarbinātības aģentūrām attiecībā uz konkrētām profesiju grupām, būs iespējama paralēla profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra Vācijā un arī jau darbs izvēlētajā darba vietā.Jā, Jūs varat ieceļot Vācijā, lai apgūtu profesionālo izglītību attiecīgajā izglītības iestādē vai uzņēmumā. Tāpat ir iespējams apmeklēt vācu valodas kursus, lai sagatavotos mācībām vai darbam attiecīgajā profesijā. Lai uzsāktu kvalificētu izglītošanos, nepieciešams vācu valodas zināšanu apliecinājums vismaz B1 līmenī. Tas nav nepieciešams, ja vajadzīgās valodas zināšanas tika iegūtas valodas sagatavošanas kursos vai arī tās ir apliecinājusi izglītības iestāde.

Paralēli mācībām ir atļauts strādāt uz laiku līdz 10 stundām nedēļā.

Ja Jūs esat vecumā līdz 25 gadiem, Jūs varat ieceļot, arī lai pieteiktos uz apmācību. Šajā gadījumā Jums ir nepieciešamas arī vācu valodas zināšanas B2 līmenī un vācu skolas ārvalstīs atestāts vai arī atestāts, kas dod tiesības uzsākt studijas augstskolā. Šāda veida uzturēšanās Vācijā ir iespējama uz laiku līdz 6 mēnešiem.

Jūs varat gan sākt studijas, gan arī piedalīties pasākumos, kas sagatavo studijām, piemēram vācu valodas kursos. Paralēli studijām ir atļauts strādāt līdz 120 pilnas slodzes vai 240 pusslodzes darba dienām. Jūs varat arī ieceļot Vācijā, lai izietu pirmsstudiju sagatavošanas praksi. Šajā gadījumā strādāt ārpus prakses laika ir atļauts tikai brīvlaikā. Vēl Jūs varat iebraukt Vācijā uz laiku līdz deviņiem mēnešiem, lai sameklētu studiju vietu Vācijā. Šajā gadījumā attiecīgajā laika posmā strādāt nav atļauts.

Ja Jūs jau esat atradis darba devēju, Jūs viņu varat pilnvarot pieteikt tās vietas Imigrācijas pārvaldē, kuras teritoriālajā piekritībā Jūs gatavojaties strādāt, paātrināto kvalificēto darbinieku procedūru*. Imigrācijas pārvalde konsultēs un atbalstīs Jūsu darba devēju, lai iesniegtu pieteikumu Jūsu ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai. Tā arī pieprasīs Federālās nodarbinātības aģentūras piekrišanu. Atbildīgajām iestādēm un Federālajai nodarbinātības aģentūrai jādod atbilde noteiktā laikā. Nodeva par šo procedūru ir 411 eiro. Nodeva būs arī jāmaksā par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Ja tiek izpildīti visi priekšnoteikumi, ko iespējams izvērtēt Vācijā, Imigrācijas pārvalde izsniedz t.s. pagaidu atļauju, kuru Jums nosūta Jūsu darba devējs. Tiklīdz Jūs esat saņēmis pagaidu atļauju, Jūs varat pieteikties uz pieņemšanu Vācijas pārstāvniecībā ārvalstī, lai triju nedēļu laikā iesniegtu pieteikumu vīzas saņemšanai. Iesniedzot pieteikumu, Jums jāiesniedz pagaidu atļaujas oriģināleksemplārs un citi dokumenti**. Vācijas pārstāvniecība ārvalstī parasti vēl pēc trijām nedēļām pieņem lēmumu par Jūsu iesniegumu vīzas saņemšanai. Valsts nodeva par vīzas izsniegšanu ir 75 eiro.

* Paātrinātā kvalificēto darbinieku procedūra attiecas uz:

- kvalificētiem darbiniekiem ar profesionālo izglītību

- kvalificētiem darbiniekiem ar akadēmisko izglītību

- Augsti kvalificētiem darbiniekiem
- Pētniekiem/zinātniekiem
- Vadošajiem darbiniekiem
- Profesionālo izglītību

- Pasākumiem ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai

** Iesniedzamo dokumentu sarakstu Jūs atradīsiet šeit
Paātrinātā kvalificēto darbinieku procedūra attiecas vienīgi uz kvalificēto darba spēku un dažiem pielīdzināmiem gadījumiem. Jūsu darba devējs var iesniegt pieteikumu pagaidu atļaujas saņemšanai arī Federālajā nodarbinātības dienestā. Tomēr Federālais nodarbinātības dienests izvērtē tikai tos priekšnoteikumus, kas tieši attiecas uz darba profesionālajās attiecībās un nevis tos priekšnoteikumus, kas ir svarīgi vīzas izsniegšanas kontekstā. Arī tajā gadījumā, ja Jums nepieciešams atbalsts Jūsu profesionālās kvalifikācijas atbilstības noteikšanai, šī procedūra nav piemērota. Tai ir jēga tādos gadījumos, ja Jūs, piemēram, vēlaties Vācijā strādāt uz laiku kā nosūtītais darbinieks.

Informācija un konsultācijas pieejamas šeit:

 • Vācijas valdības informācijas portāls ārvalstu speciālistiem Make it in Germany „www.make-it-in-germany.com“,
 • Vācijas valdības informācijas portāls par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu „www.anerkennung-in-deutschland.de“,
 • Karstais telefons konsultācijām par kvalifikācijas atzīšanu „Arbeiten und Leben in Deutschland“ tiešsaistē vai pa telefonu +49 30 1815 - 1111,
 • Profesionālās kvalifikācijas atzīšanas servisa centrs (ZSBA) (no 01.03.2020.)
 • Dažādās konsultāciju iespējas ārvalstīs (piem., „ Pro Recognition“ konsultācijas atsevišķās ārējās tirdzniecības kamerās, pārskats atrodams šeit: www.anerkennung-in-deutschland.de).
Uz sākumu