Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Redakcija un  lietošanas noteikumi

Lūdzam ņemt vērā informāciju lietotājiem:

1. Piekrišana/tīmekļa vietnes pieejamība

Lietojot šo tīmekļa vietni, lietotājs apstiprina, ka piekrīt šādiem lietošanas noteikumiem:

Tīmekļa vietnē publicētā informācija netiek garantēti saglabāta arī turpmākai pieejamībai. Izdevējam ir tiesības tīmekļa vietnes saturu mainīt, apstrādāt, saīsināt, papildināt un/vai dzēst vai arī pārtraukt tīmekļa vietnes darbību jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.
Tīmekļa vietnes lietošanai saistoša ir Vācijas likumdošana.

2. Atbildība

Katrs lietotājs izmanto tīmekļa vietni uz savu atbildību. Izdevējs neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies saistībā ar piekļuvi tīmekļa vietnei un/vai tās izmantošanu. Tas neattiecas uz zaudējumiem, kas radušies izdevēja tīšas rīcības vai rupjas nolaidības dēļ.

 3. Autortiesības

Tīmekļa vietnes saturs, it īpaši teksti, foto materiāli un visi multimediju elementi un to saturs ir autortiesību aizsardzības objekti. Visas tiesības uz saturu tiek saglabātas.

4. Tīmekļa vietnes satura izvērtēšana

a) Mūsu sagatavotais saturs

Viss tīmekļa vietnē pieejamais saturs tika rūpīgi izvērtēts. Tomēr ir iespējamas arī kādas  neprecizitātes. Tādēļ   visa satura pilnīgums, pareizība un aktualitāte netiek garantēta. Jebkādas juridiska rakstura norādes, ieteikumi un izziņas ir nesaistošas, juridiskās konsultācijas netiek sniegtas.  Ja tīmekļa vietnē ievietotā informācija atspoguļo normatīvos aktus, oficiālus norādījumus, ieteikumus vai izziņas, tā ir apkopota pēc labākās sirdsapziņas un rūpīgas pārbaudes. Neskaidrību gadījumā saistoša  ir tikai un vienīgi aktuālā oficiālā tekstu redakcija, kas publicēta šādiem mērķiem paredzētā oficiālajā izdevumā.

b) Citu piedāvātāju sagatavotais saturs

Saites, kas norāda uz citu, ar tīmekļa vietnes izdevēju atbildības jomu nesaistītu  piedāvātāju sagatavoto saturu, tika izvēlētas pēc labākas sirdsapziņas un rūpīgas pārbaudes. Saites ievietošanas laikā nebija pieejama nekāda informācija par prettiesisku saturu. Izdevējs, norādot saites, nepārņem citu piedāvātāju sagatavoto saturu. Viņš negarantē par visu saitēs norādīto tīmekļa vietņu pilnīgumu un pareizību un nevar ietekmēt to pašreizējo un turpmāko saturu. Par saitēs norādītā satura likumību, precizitāti un pilnīgumu atbild tikai šī satura piedāvātājs. Tas attiecas arī uz trešo personu piedāvāto saturu, kas tehniski iekļauts tīmekļa vietnē un ir attiecīgi iezīmēts.

Ja tīmekļa vietnē ir iekļauts citu pakalpojumu sniedzēju karšu materiāls, izdevējs nepieņem tajā sniegto informāciju (apzīmējumus, robežas utt.) kā savu. Par šīs informācijas pareizību netiek sniegta garantija.

c) Informācija par kļūdainu saturu

Ja tīmekļa vietnes saturā vai saitēs uz citu piedāvātāju saturu konstatētas neprecizitātes, lūdzam par to informēt interneta redakciju. Lūdzam mūs informēt arī tad, ja mūsu pašu sagatavotajā saturā Jūs konstatējat kļūdas, ja tas zaudējis aktualitāti,  ir nepilnīgs vai nesaprotams. Lūdzam Jūs  šajā gadījumā izmantot mūsu kontaktu veidlapu.

5. Personas datu aizsardzība

Personas datu iegūšanu, apstrādi un izmantošanu izdevējs veic tikai un vienīgi atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem.


 

Uz sākumu