Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Informācija par laulības noslēgšanu Vācijas Federatīvajā Republikā

Raksts

Vācijā laulību reģistrēt drīkst tikai dzimtsarakstu nodaļas ierēdnis, reliģiskas ceremonijas nav juridiski saistošas. Tālāk sniegtajai informācijai ir tikai vispārīgs raksturs, lai iegūtu atbildes uz konkrētiem jautājumiem, lūdzam Jūs griezties kompetentajā Dzimtsarakstu nodaļā Vācijā.

Vispārējā informācija

Laulājamajiem plānotā laulības slēgšana jāpiesaka mutiski vai rakstiski dzimtsarakstu iestādē, kuras  piekritīgajā teritorijā atrodas viena no laulājamajiem dzīvesvieta vai pastāvīgās uzturēšanās vieta. Ja nevienam no laulājamajiem Vācijā nav ne dzīvesvietas, ne pastāvīgās uzturēšanās vietas, tad pieteikuma pieņemšanas kompetence ir tai dzimtsarakstu iestādei, kurā paredzēts slēgt laulību.

Iesniedzamie dokumenti

Informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem sniegs kompetentā Vācijas dzimtsarakstu iestāde.

Ieteicams sazināties ir dzimtsarakstu iestādi ļoti savlaicīgi, lai nodrošinātu, ka laulību ceremonija var notikt plānotajā laikā. Kompetentā dzimtsarakstu iestāde ir arī kontakts visu tālāko jautājumu noskaidrošanai. Atsevišķos gadījumos var būt tā, ka saistoša ir tikai šīs konkrētās dzimtsarakstu iestādes sniegtā informācija.

Parasti abiem laulājamajiem kompetentajā dzimtsarakstu iestādē ir jāiesniedz šādi dokumenti:

·         Personu apliecinošs oficiāls dokuments ar fotogrāfiju (piemēram, pase, personas apliecība) - apliecināta kopija

·         Dzimšanas apliecības oriģināls (izdošanas datums nedrīkst pārsniegt 6 mēnešus) vai arī apliecināts noraksts, no kura izriet vecāku vārdi. Iespējams, ka ir nepieciešams arī dokumenta tulkojums. Ar krustāmzīmi vien nepietiks.

·         Ja viens no laulājamajiem ir uzņemts Vācijas pilsonībā, nepieciešams uzrādīt naturalizācijas dokumentu.

·         Atraitņiem: mirušā laulātā miršanas apliecība vai arī miršanas apliecības apliecināta kopija. Iespējams, ka ir nepieciešams arī dokumenta tulkojums.

·         Šķirteņiem: Sprieduma par laulības šķiršanu apliecināta kopija ar tulkojumu vācu valodā, ko veicis sertificēts tulkotājs. Ja laulības šķiršana notikusi tiesā ārpus Vācijas, iespējams, ka spriedumu vai lēmumu par laulības šķiršanu vajadzēs atzīt attiecīgās valsts Tieslietu ministrijai.

·         Nepilngadīgajiem: Likumiskā pārstāvja paziņojums par piekrišanu, ko viņš nodevis notāram atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanai. Atsevišķas Vācijas federālās zemes pieprasa, lai Paziņojums par piekrišanu tiktu iesniegts konkrētā formā. Detalizēta informācija par šiem jautājumiem jāiegūst attiecīgajā dzimtsarakstu iestādē.

·         Visām personām, kuru dzīvesvieta nav reģistrēta Vācijā, bet kuras vēlas slēgt laulību Vācijā, ir nepieciešams dokuments par šķēršļu neesamību laulības noslēgšanai, ar ko tiek pierādīts, ka nepastāv juridiski šķēršļi laulības reģistrācijai.

           Norāde: Visa informācija, kas sniegta šajā materiālā, balstās uz pārstāvniecības ārvalstīs gūto informāciju un pieredzi informatīvā materiāla sastādīšanas laikā. Par informācijas pilnīgumu un pareizumu uzņemties atbildību nav iespējams.

Uz sākumu