Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Izmaiņas valsts nodevu aprēķina sistēmā no 01.10.2021.

Mann mit Kugelschreiber und Papier tippt auf Taschenrechner.

Gebühren, © colourbox.de

28.09.2021 - Raksts

No 2021. gada 1. oktobra stājas spēkā jauni noteikumi par valsts nodevu aprēķināšanu Vācijas Ārlietu ministrijā un pārstāvniecībās ārvalstīs. Līdz ar to mainās arī valsts nodevu apmērs par dokumentu apliecināšanu, īstuma apstiprināšanu un citiem pakalpojumiem. Valsts nodevas par pasu, personas apliecību un vīzu izsniegšanu saglabājas iepriekšējā apmērā.

Konsulārām darbībām ārvalstīs (dokumentu apliecinājumi, apstiprinājumi, palīdzība Vācijas pilsoņiem ārvalstīs u.t.t.) Vācijas pārstāvniecības ārvalstīs un goda konsulātu ierēdņi aprēķina valsts nodevas un atmaksājamo izdevumu apjomu. Līdz šim šie aprēķini tika veikti, pamatojoties uz Likumu par izmaksu aprēķināšanu ārvalstīs un Noteikumiem par izmaksu noteikšanu ārvalstīs, ja vien runa nav par vīzu un pasu izsniegšanas jautājumiem, kurus regulē atsevišķi normatīvie akti.

No 2021. gada 1. oktobra Vācijas Ārlietu ministrijai un tās pārstāvniecībām ārvalstīs saistoši ir jauni normatīvie akti par valsts nodevu aprēķināšanu. Iepriekšējais regulējums līdz ar to zaudē spēku. Sākot ar minēto datumu, spēkā stājas Likums par federālajām valsts nodevām (Bundesgebührengesetz) (BGebG) un

Vispārējie valsts nodevu aprēķināšanas noteikumi (Allgemeine Gebührenverordnung) (AGebV), kā arī attiecībā uz Vācijas Ārlietu ministriju Speciālie valsts nodevu aprēķināšanas noteikumi (Besondere Gebührenverordnung) (AABGebV).

Līdz ar to būtiski mainās normatīvie akti, kas nosaka valsts nodevu aprēķināšanas kārtību ārvalstīs, izņemot vīzu, pasu un personas apliecības jautājumus, un atbilstoši arī jaunajām prasībām par vērtības noteikšanu tiek pārrēķināts arī valsts nodevas apmērs. Valsts nodevu apmērs, kas stājas spēkā no 1.10.2021., ir skatāms AABGebV noteikumu 1. pielikumā, kurā ir apkopoti konsulāro pakalpojumu jaunie izcenojumi.

Daudzās pārstāvniecībās ārvalstīs maksājamās valsts nodevas apmērs no eiro tiek pārrēķināts vietējā valūtā. Plašāku informāciju Jūs atradīsiet attiecīgās pārstāvniecības ārvalstīs tīmekļa vietnē.

Kāda bija jauno valsts nodevu noteikšanas procedūra?

Mit dem Bundesgebührengesetz hat der Gesetzgeber das Gebührenrecht des Bundes insgesamt reformiert und dieses modernisiert, bereinigt und vereinheitlicht. Wesentliches Ziel war dabei neben einer transparenten Gebührenkalkulation besonders eine stärkere Kostendeckung. Die ab dem 1. Oktober 2021 geltenden Gebühren sollen sämtliche Kosten abdecken, die mit der dem Gebührenschuldner individuell zurechenbaren Verwaltungsleistung verbunden sind. Die effiziente und fehlerfreie Anwendung der Regelungen durch die Konsularbeamten der Auslandsvertretungen wird durch die Nutzung einer Software sichergestellt, die die Gebührenfestsetzungsbescheide für jede Verwaltungsleistung elektronisch erstellt.

Zur Umsetzung des neuen Bundesgebührenrechts in seinem Bereich hat das Auswärtige Amt gemeinsam mit dem Statistischen Bundesamt (DeStatis) kostendeckende Gebühren für seine individuell zurechenbaren öffentlichen Leistungen ermittelt. Fortan kommen neben weltweit gültigen Festgebühren auch Gebührenarten zum Einsatz, die bislang im Auswärtigen Amt nicht verwendet wurden: Dies sind zum einen - wegen örtlich unterschiedlicher Personal- und Liegenschaftskosten - regional differenzierte Festgebühren und zum anderen Zeitgebühren für Amtshandlungen, die selten vorkommen und/oder sehr unterschiedlich viel Arbeitszeit beanspruchen und nach dem tatsächlichen Zeitaufwand zu berechnen sind. Bisher angewandte Gebührenarten (Zusatz-, Zeilen-, Seiten- und Wertgebühren) entfallen künftig.

Ar likumu par federālajām valsts nodevām likumdevējs veica federālās valsts nodevu sistēmas vispārējo reformu, to kopumā modernizējot, saskaņojot un vienādojot. Būtisks reformas mērķis bija ne tikai caurspīdīgāka valsts nodevu kalkulācija, bet it īpaši arī faktisko izmaksu segšana. Ir plānots, ka valsts nodevas, kas stāsies spēkā no 2021. gada 1. oktobra, segs visas izmaksas, kas radušās, nodrošinot individuālo administratīvo resursu pakalpojuma sniegšanai. Lai konsulārie ierēdņi pārstāvniecībās ārvalstīs varētu izmantot jauno regulējumu efektīvi un nekļūdīgi, viņu rīcībā tiks nodota programatūra, kas elektroniski sagatavos aprēķinu par katru nodrošināto administratīvo pakalpojumu.

Lai īstenotu jauno valsts nodevu regulējumu savā jomā, Vācijas Ārlietu ministrija kopā ar Vācijas Statistikas pārvaldi (DeStatis) veica aprēķinus, lai noteiktu visas izmaksas, kas radušās, nodrošinot individuālo administratīvo resursu pakalpojuma sniegšanai. Tagad tiks izmantotas ne tikai fiksētās valsts nodevas, kuru apjoms visā pasaulē ir vienāds, bet arī jauni valsts nodevu veidi, kādus Vācijas Ārlietu ministrija līdz šim neizmantoja. Tādas ir gan fiksētās reģionālās valsts nodevas, kas aprēķinātas, ņemot vērā reģionāli atšķirīgās personāla un nekustamo īpašumu izmaksas, gan arī – diezgan reti - nodevas, kas tiek aprēķinātas, ņemot vērā valsts pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamo un patērēto darba laiku. Citi līdz šim izmantoto valsts nodevu veidi (papildu, rindiņu, lapu un vērtību nodevas) turpmāk vairs netiks piemēroti.

Uz sākumu