Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Svarīgi! Vācijas pensiju apdrošināšanas DRV informācija par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz notariālā apliecinājuma (Lebensbescheinigung) pensijas saņemšanai izdošanu un pensiju maksājumiem ārvalstīs

03.04.2020 - Raksts

1. Vienkāršota  kārtība  notariālu apliecinājumu iesniegšanai  pensijas saņemšanai 2020. gadā

Ņemot vērā to, ka pašreizējā situācijā cilvēki visā pasaulē tiek uzaicināti palikt mājās un daudzas iestādes klientus klātienē neapkalpo vai arī apkalpo tikai ļoti ierobežotā skaitā, DRV informē par to, ka 2020. gadā uz visiem pensiju saņēmējiem ārvalstīs attieksies vienkāršota kārtība. Pensijas saņemšanas veidlapai nebūs nepieciešams notariāls apliecinājums, ko izsniedz attiecīgās valsts kompetentā oficiālā iestāde.

Pensijas saņēmēji paši aizpildīs attiecīgās veidlapas un nepastarpināti nosūtīs atpakaļ DRV (bez notariālā apliecinājuma). DRV pati rakstīs pensiju saņēmējiem, lai viņus informētu par šo vienkāršoto kārtību.  Bez tam attiecīgās informatīvās norādes būs atrodamas arī Vācijas pasta tīmekļa vietnē ( Deutsche Post AG / Renten Service) un pensiju apdrošināšanas (Deutsche Rentenversicherung) tīmekļa vietnē, ko varēs izmantot, ja vēstule ar apliecinājuma veidlapu pie adresāta nebūtu nonākusi.

2. Medicīniskā ekspertīze

Patlaban medicīniskās ekspertīzes, kas nepieciešamas, lai apstrādātu pieteikumus sakarā ar darba spēju mazināšanos, netiek veiktas. Tas arī attiecas arī uz pensiju piešķiršanu ārvalstīs.

3. Ietekme uz čeku sūtījumiem pa pastu ārvalstīs

Ņemot vērā to, ka ir arī tādi pensiju saņēmēji, kuri savu vācu pensiju saņem kā čeku (it īpaši ASV un Kanādā, kā arī Itālijā), informējam par to, ka patlaban ie iespējami starptautisko pasta sūtījumu un arī vietējo pasta  sūtījumu piegādes kavēšanās.  Tā rezultātā pensijas saņēmējs čeku var arī saņemt ar novēlošanos vai arī nesaņemt nemaz.  

Tādēļ DRV preventīvi vēlas norādīt uz to, ka ir arī iespējams pāriet no maksājumiem ar čeku uz pārskaitījumiem bankas kontā.  Plašāka informācija par šo iespēju pensijas saņēmējiem atrodama Deutsche Post - Renten Service tīmekļa vietnē.

Gadījumā, ja bankas un finanšu institūcijas būtu ierobežojušas klientu apkalpošanu filiālēs, iespējami šādi atvieglojumi, ja banka principiāli neizdotu maksājumu deklarācijas apstiprinājumu vai arī pensijas saņēmējs šobrīd diemžēl nevar personīgi apmeklēt attiecīgo finanšu institūciju:

Bankas apstiprinājuma vietā tiks akceptēts arī aktuāls bankas konta izraksts (ne vecāks par 30 dienām), no kura izriet pensijas saņēmēja bankas rekvizīti. Maksājumu deklarāciju un iesp., konta izrakstu ar bankas rekvizītu datiem iespējams nosūtīt uz Deutsche Post AG, Renten Service  pa pastu, faksu, e-pastu:

Deutsche Post AG

Niederlassung Renten Service

13496 Berlin

Germany

E-Mail: rentenservice@deutschepost.de

Telefon: +49 221 5692-777

Fax: +49 221 5692-778

Lūdzam Jūs ņemt vērā, ka minētās norādes tika sagatavotas sadarbībā ar DRV un tās ir saistošas vienīgi jautājumiem, kas saistās ar pensiju izmaksu. Saistībā ar notariālajiem apliecinājumiem, vai pensiju izmaksām, ko veic citas aprūpes institūcijas (piem., „Versorgungswerke“ vai privātās pensiju apdrošināšanas) iespējams arī cits regulējums, kas jānoskaidro un jāņem vērā katrā individuālajā gadījumā.

Uz sākumu