Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Informācija par uzturlīdzekļu piedziņu Latvijā

Raksts

A. Vēstniecības kompetence

2011. gada 18. jūnijā stājās spēkā jaunais Likums par uzturlīdzekļu atgūšanu attiecībās ar ārvalstīm (AUG) un Padomes 2008. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 4/2009 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās. Šie tiesību akti paplašina Federālās tieslietu pārvaldes kā centrālās iestādes pārrobežu uzturlīdzekļu lietās pilnvaras. Tādēļ Vācijas vēstniecība Rīgā vien pakārtoti un ierobežotā apjomā var sniegt atbalstu Vācijas iestādēm savstarpējās palīdzības
ietvaros.

Vēstniecībai nav pieejami līdzekļi, ar kuru palīdzību varētu tikt veikta prasījumu piespiedu piedziņa. Atbalsta pasākumus ierobežo Vācijas ārvalstu pārstāvniecību darbībai piemērojamie vispārējie principi, it īpaši uzņemošās valsts normatīvie noteikumi (piemēram, Latvijas tiesu neatkarība).

Tā kā Vācijas ārvalsts pārstāvniecība juridiskās lietās nevar nodrošināt tiesisko pārstāvību, atbalstam parasti jāaprobežojas ar mēģinājumiem stimulēt parādnieku labprātīgi veikt attiecīgos maksājumus.

Likuma par pasēm 7. panta 1. punkta pirmās daļas piektajā apakšpunktā paredzēto nosacījumu izpildes gadījumā vēstniecība tomēr var veikt pases izsniegšanu ierobezojošus pasākumus.

B. Juridiskā palīdzība saistībā ar uzturlīdzekļu prasījumu piedziņu

Saskaņā ar AUG 4. panta 1. punktu Federālā tieslietu pārvalde Bonnā ir centrālā iestāde attiecībā uz tiesas un ārpustiesas prasījumiem.

Ja apgādājamā persona, kura atrodas Vācijā, grib izvirzīt uzturlīdzekļu prasījumus pret personām, kuru dzīvesvieta ir Latvijā, tā saskaņā ar AUG 7. pantu savu pieteikumu kopā ar vajadzīgajiem dokumentiem var iesniegt savas pastāvīgās dzīvesvietas Vācijā piekritīgajā pirmās instances tiesā.

Pirmās instances tiesa pēc pieteikuma sākotnējās izvērtēšanas nosūta to tālāk Federālajai tieslietu pārvaldei. Pārvalde to nosūta tālāk kompetentajai ārvalsts iestādei un pārrauga pieteikuma atbilstīgu izpildi no ārvalsts iestāžu un tiesu puses.
Centrālās iestādes (tostarp Federālās tieslietu pārvaldes) kā pieteikumu pārsūtīšanas un to saņemšanas institūcijas savus pakalpojumus principā sniedz bez maksas, tas neattiecas uz tulkošanas pakalpojumu izmaksām.

Bundesamt für Justiz
- Zentrale Behörde (Auslandsunterhalt) -
53094 Bonn
Tālrunis: +49 (0) 228 99 410-40
Fakss: +49 (0) 228 99 410-5202 oder 5207
E-pasts: auslandsunterhalt-1@bfj.bund.de
Internets: www.bundesjustizamt.de

C. Ārvalsts tiesu spriedumu uzturēšanas saistību lietās atzīšana un izpilde

ES Regulu uzturēšanas saistību lietās piemēro no 2011.gada 18. jūnija. Tajā ir paredzēts, ka vienā dalībvalstī pieņemti nolēmumi uzturēšanas saistību lietās tiek atzīti citās dalībvalstīs.

Ja nolēmumi uzturēšanas saistību lietās ir izpildāmi izcelsmes dalībvalstī, tad tie ir izpildāmi arī citā dalībvalstī bez izpildāmības pasludināšanas. Piespiedu izpildi var pieprasīt, ja pieteicējs iesniedz ES Regulas uzturēšanas saistību lietās 20. pantā minētos dokumentus.

Ja apgādājamās personas saskaņā ar AUG grib izvirzīt uzturlīdzekļu prasījumus pret personu,
kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Vācijas Federatīvajā Republikā, tām ir jāvēršas Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācijā (Pulkveža Brieža iela 15, LV-1010 Rīga, www.ugf.gov.lv), kas
pieteikumu pēc tā sākotnējās izvērtēšanas nosūta tālāk Federālajai tieslietu pārvaldei. Federālā
tieslietu pārvalde kā Vācijas centrālā iestāde pārrobežu uzturlīdzekļu lietās tieši sazinās ar
visām kompetentajām Vācijas un ārvalsts iestādēm un nekavējoties nosūta tām saņemtos
paziņojumus.
Visa informācija šajā materiālā ir balstīta uz zināšanām un pieredzi tā sagatavošanas posmā. Netiek garantēta
tās pilnība un pareizība, it īpaši starpposmā radušos izmaiņu dēļ.

2019. gada janvārī

Uz sākumu