Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Informācija par izziņas no Sodu reģistra pieprasīšanu personām, kuras nedzīvo Vācijas Federatīvajā Republikā

Raksts

Ikviens, kurš ir vecāks par 14 gadiem, pēc pieteikuma iesniegšanas var saņemt izziņu no Sodu reģistra personīgām vajadzībām, kā arī izziņu no Sodu reģistra iesniegšanai Vācijas iestādēm.

Kompetentā iestāde

Lai pieprasītu izziņu, pieteikumu var nodot personīgi, to var nosūtīt rakstiski pa pastu vai arī nosūtīt elektroniski, attiecīgi izmantojot šādas adreses:

Ierodoties personīgi:

Bundesamt für Justiz – Besucherservice
Adenauerallee 99-102, 53113 Bonn
Darba laiks: Pirmdiena - ceturtdiena pl. 07:30 – pl. 16:00
Piektdiena: pl. 07:30 –  pl. 14:00

Nosūtot rakstisku pieprasījumu: Bundesamt für Justiz

Referat IV 2
53094 Bonn

Pieteikums elektroniski:
https://www.fuehrungszeugnis.bund.de/

Personas identitātes apliecinājums

Informācijas pieprasītājam ir jāapliecina sava identitāte. Ja pieteikums tiek iesniegts rakstiski, personas datiem un parakstam jābūt oficiāli apstiprinātiem.

Šāda veida oficiālo apstiprinājumu Latvijā var veikt Vācijas vēstniecība Rīgā vai arī Latvijā praktizējošs notārs. Līdz ar to papildus valsts nodevai par izziņas sagatavošanu būs jāapmaksā arī minētais pakalpojums. Valsts nodeva par šo pakalpojumu Vācijas vēstniecībā ir aptuveni 34 eiro, kas jāsamaksā skaidrā naudā vai ar bankas karti, ierodoties vēstniecībā.

Pieteikuma saturs

Pieteikumā jābūt iekļautiem personas datiem pilnā apmērā, kā arī uz tā ir jābūt attiecīgās personas parakstam. Tāpat jānorāda pasta adrese, uz kuru sūtāma izziņa no Sodu reģistra. Izmantojiet pieteikuma veidlapu, kas lejupielādējama Federālās tieslietu pārvaldes mājas lapā www.bundesjustizamt.de vācu, angļu un franču
valodā. Veidlapas pieejamas arī vēstniecības telpās.

Iespēja iesniegt pieteikumu ar pilnvarojumu

Pieteicējs nedrīkst, iesniedzot pieteikumu, likt sevi pārstāvēt pilnvarotai personai. Ja pieteicējam nepieciešams juridiskais pārstāvis (piem., nav sasniegta pilngadība), tad pieteikumu drīkst iesniegt arī viņa pilnvarotais pārstāvis. Ja pieteicējs nav rīcībspējīgs, tad pieteikumu drīkst iesniegt viņa likumīgais pārstāvis.

Valodu režīms

Pieteikuma veidlapas ir pieejamas vācu, angļu, ka arī franču valodā. Pati izziņa tiek izsniegta tikai vācu valodā. Ja pieteicējs vēlas saņemt tulkojumu, tas viņam jāorganizē pašam.

Atšķirība starp izziņu personīgām vajadzībām un Izziņu iestādes vajadzībām.

Izziņa personīgām vajadzībām tiek nosūtīt personīgi tikai izziņas pieprasītājam. Izziņa iesniegšanai Vācijas iestādei tiek nosūtīta pašai iestādei. Iestāde pēc pieteicēja pieprasījuma ļauj viņam iepazīties ar izziņas saturu.

Ja pieteicējs dzīvo ārvalstīs, gadījumā, ja izziņā ir kādi ieraksti, viņš var pieprasīt, lai tā vispirms tiktu nosūtīta vēstniecībai, nodrošinot viņam iespēju iepazīties ar izziņas saturu. Vācijas Federatīvās Republikas oficiālā pārstāvniecība atļauj iepazīties ar izziņas saturu vienīgi pašam pieteicējam personīgi. Pēc tam tā izziņu pārsūta
attiecīgajai iestādei vai arī, gadījumā, ja pieteicējs tam iebilst, oficiālā pārstāvniecība minēto izziņu iznīcina.

Valsts nodeva par izziņas no Sodu reģistra sagatavošanu

Valsts nodeva par katru izziņu ir 13,00 EUR. Apmaksu iespējams veikt ar čeku vai arī ar pārskaitījumu uz sekojošo Federālās tieslietu iestādes kontu:

Deutsche Bundesbank – Filiale Köln –
IBAN-Nr.: DE49370000000038001005
BIC/Swift-Nr.: MARKDEF1370

Pārskaitījuma gadījumā Sodu reģistra izziņas pieprasījumam jāpievieno maksājumu apliecinoša dokumenta izdruka un viss jānosūta Federālajai tieslietu iestādei.

Čeki principā jāizraksta eiro, tiem jābūt piesaistītiem kādai vācu bankai. Jārēķinās, ka šinī gadījumā valsts nodevai par izziņas sagatavošanu klāt nāks arī maksājums bankai par čeka apstrādi. Detalizētākas atbildes par čeka izdošanu sniegs attiecīgā ārvalsts banka.

Maksājuma uzdevumā kā maksājuma mērķis jānorāda vai nu lietas numurs (ja zināms) un/vai pieteicēja vārds un uzvārds. Izziņa no Sodu reģistra tiek sagatavota tikai pēc valsts nodevas apmaksas vai arī maksājumu apstiprinoša dokumenta uzrādīšanas.

Izziņa no Sodu reģistra un Apostille

Latvijas iestādes vairs nepieprasa, lai Vācijā izsniegtas izziņas tiktu apstiprinātas ar
Apostille. Plašāka informācija par to pieejama Vācijas vēstniecības mājas lapā
www.riga.diplo.de

Atruna: Informatīvais materiāls balstīts uz attiecīgajā laikā pieejamo Vācijas Ārlietu ministrijas apstiprināto informāciju. Vēstniecība neuzņemas atbildību un negarantē informācijas pareizību un pilnīgumu. Izmaiņas normatīvajos aktos ir iespējamas jebkurā laikā, par to neinformējot Vācijas Ārlietu ministriju.

Uz 2023. gada augustu

Uz sākumu