Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Kompensācijas par nacionālsociālistu nodarījumiem

Wiedergutmachung von nationalsozialistischem Unrecht

Wiedergutmachung von nationalsozialistischem Unrecht, © Bundesfinanzministerium

Raksts

Uz nacionālsociālisma upuriem Austrumeiropā, ja viņiem nav ebreju izcelsmes, attiecas šāds kompensāciju izmaksas regulējums:

Represētie , kam nav Vācijas pilsonības , var saņemt vienreizējo pabalstu 2.556,- EUR apmērā, ja viņi līdz šim nekad nav saņēmuši kompensāciju ne no vienas Vācijas organizācijas/iestādes vai kāda cita avota (piem., uz globālo līgumu pamata, fondiem, Hirša iniciatīvas):

Personai, kas pieprasa kompensāciju, ir jāatbilst kritērijiem, kas noteikti direktīvās par upuriem, kam nav ebreju izcelsmes, saskaņā ar 1981. gada 26. augusta Vācijas valdības Direktīvas par līdzekļu piešķiršanu upuriem, ja viņiem nav ebreju izcelsmes 4. § 1988. gada 7. marta redakcijā (WDF - Kompensācijas dispozīcijas fonds), lai izmaksātu individuālās kompensācijas īpaši smagos gadījumos.

Pieteikuma iesniedzējam ir jābūt pašam personīgi nacionālsociālisma represiju upurim saskaņā ar Vācijas Likuma par kompensāciju izmaksu (BEG) 1. §. Tas nozīmē, ka nacionālsociālistu represijas pret viņu tika vērstas viņa politiskā opozicionāra nostājas pret nacionālsociālismu, vai arī rases piederības vai ticības, vai pasaules uzskata dēļ, kā rezultātā viņa paša veselībai nodarīts ievērojams kaitējums.

Pieteikumus kompensāciju saņemšanai iesniegt Vācijas muitas direkcijai „Generalzolldirektion“:

Generalzolldirektion
DII.C.22.25
Service-Center Köln
- Versorgung -
Josef-Lammerting-Allee 24-34
50933 Köln
DW: (0228) 303 - 26774
Fax: (0228) 303 - 99268
E-Mail: sc-koeln.gzd@zoll.bund.de
De-Mail: DIIC2.gzd@zoll.de-mail.de

Kompensāciju par nacionālsociālisma nodarījumiem regulējums

Plašāku informāciju Jūs atradīsiet Vācijas Ārlietu ministrijas vai arī Vācijas Finanšu ministrijas tīmekļa vietnē, sadaļas „Wiedergutmachung un Kriegsfolgen“.

Uz sākumu