Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Informācija par uzturēšanās atļauju pieprasīšanas kārtību Vācijas vēstniecībā Rīgā

Raksts

 Vispārīgi

Latvijas pilsoņi bauda personu brīvas pārvietošanās tiesības Eiropas Savienībā. Latvijas pilsoņiem vairs nav vajadzīga vīza vai uzturēšanās atļauja, lai ieceļotu un uzturētos Vācijā. Ilgstošas uzturēšanās gadījumā Latvijas pilsoņiem ir jāreģistrējas kompetentajā iedzīvotāju reģistrācijas iestādē.

To valstu pilsoņiem, kas nav ES dalībvalstis, kuri Latvijā uzturās, pamatojoties uz derīgu uzturēšanās atļauju vai ilgtermiņa vīzu (D kategorija), privātiem braucieniem uz Vāciju, kas nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, vīza nav nepieciešama.

Pirms ieceļošanas Vācijā vīza nav jāpieprasa arī braucieniem, kas pārsniedz 90 dienas pusgada laikā, un/vai nodarbinātības sakarā un dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai var iesniegt tieši kompetentajā imigrācijas dienestā Vācijā, ja ārvalstniekam Latvijā ir izsniegta viena no šādām uzturēšanās atļaujām:

 • „Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja" saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 10. panta punktu (Republic of Latvia residence permit for family members of EU Member States‘ nationals – card)
 • „Eiropas Savienības pastāvīgais iedzīvotājs“ saskaņā ar Direktīvu 2003/109/EK

Ārvalstu studentiem, kuri jau studē Latvijā un vēlas studēt kādā Vācijas augstskolā ne ilgāk par 360 dienām, uzturēšanās atļauja nav nepieciešama, ja viņiem ir Federālās Migrācijas un bēgļu lietu pārvaldes (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) izsniegta izziņa par tiesībām ieceļot un uzturēties Vācijā studiju nolūkā īstermiņa mobilitātes ietvaros (Direktīva 2016/801/ES). BAMF šo izziņu izsniedz, pamatojoties uz Vācijas augstskolas iesniegumu.

Visos pārējos gadījumos vēstniecība joprojām pieņem pieteikumus vīzas saņemšanai.

Veidlapas

Veidlapas Jūs atradīsiet, izmantojot šādu saiti Vācijas Ārlietu ministrijas mājas lapā - Ieceļošana un uzturēšanās -

Vīzu noteikumi.

Veidlapa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai:
https://riga.diplo.de/lv-lv/service/05-VisaEinreise/-/1588420

Dokumentu iesniegšana

Dokumentus var iesniegt apmeklētāju pieņemšanas laikā, iepriekšējs pieraksts nav nepieciešams. Dokumenti pieteicējam jāiesniedz personīgi.

Par vīzas pieteikumu nepilngadīgām personām:

Iesniedzot dokumentus, pieprasot vīzu nepilngadīgai personai, līdztekus nepilngadīgai personai ir nepieciešama abu vecāku vai aizbildņu klātbūtne, kuriem ir jāparaksta vīzas pieteikuma veidlapas.

Vēstniecības Juridisko un konsulāro jautājumu nodaļas apmeklētāju
pieņemšanas laiki:

Pirmdien no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.30
Otrdien no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.30
Trešdien no plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00
Ceturtdien no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.30
Piektdien no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.30

Nodeva

 • Vīzas nodeva pilngadīgām personām - 75,00 €, nepilngadīgām personām - 37,50 €
 • Vīzas nodeva jāmaksā skaidrā naudā, iesniedzot dokumentus

Izņēmumi:

 • ES pilsoņu laulātie un bērni, ja viņi uz Vāciju ceļo kopā ar ES pilsoni vai dodas pie viņa, ir atbrīvoti no vīzas nodevas, iesniedzot attiecīgus pierādījumus
 • ārvalstnieki, kuri uzturēšanās izmaksu segšanai Vācijā saņem stipendiju no Vācijas valsts līdzekļiem (piem., DAAD, Erasmus), ir atbrīvoti no vīzas nodevas

Vīzas nodeva netiek atmaksāta, ja pieteikums vīzas saņemšanai tiek noraidīts vai atsaukts.

Dokumentu izskatīšanas laiks un procedūra

Vīza studiju mērķiem parasti var tikt izsniegta 4 nedēļu laikā. Cita veida vīzu gadījumā ir jārēķinās ar dokumentu izskatīšanu vairāku mēnešu garumā. Tādēļ dokumenti vīzas saņemšanai būtu jāiesniedz savlaicīgi. Dokumenti vīzas saņemšanai tiek nosūtīti izskatīšanai kompetentajam Vācijas imigrācijas dienestam. Tiklīdz tiek saņemts lēmums, vēstniecība nekavējoties informē pieteicēju. Lai atslogotu vēstniecības darbu, pieteicēji tiek lūgti nesūtīt pieprasījumus sniegt informāciju par vīzas pieteikuma izskatīšanas gaitu, jo tie paildzina izskatīšanas procesu.

Iesniedzamie dokumenti

 • 2 pilnībā aizpildītas un parakstītas vīzas pieteikuma veidlapas
 • Derīga pase
 • Derīga Latvijas uzturēšanās atļauja
 • 2 biometriskās pases fotokartiņas
 • Vīzas nodeva 75,00 €/37,50 € skaidrā naudā
 • Veselības apdrošināšana (visam plānotās uzturēšanās laikam)
 • Papildus dokumenti atkarībā no brauciena mērķa
Jāiesniedz VISU dokumentu oriģināli un papildus katra dokumenta divas
parastas kopijas.

Dokumentus, kas nav sagatavoti vācu vai angļu valodā, ir jāiesniedz ar notariāli
apstiprinātu tulkojumu.

Papildus dokumenti

                                                                                Studijas Vācijā                                                                          

Apmaiņas studenti

(Erasmus)

Studenti

Valodu kursi

- Latvijas augstskolas izziņa par studijām

- Vācijas augstskolas lēmums par iegūtās studiju vietas apstiprināšanu (Zulassungsbescheid)

- Latvijas augstskolas izziņa par studijām

- Vācijas augstskolas lēmums par iegūtās studiju vietas apstiprināšanu (Zulassungsbescheid)

- Motivācijas vēstule

- Valodu skolas izziņa par uzņemšanu valodu kursos, norādot apmaksāto kursu nodarbību skaitu nedēļā (intensīvie valodu kursi ar vismaz 18 nodarbībām nedēļā) un apstiprinot samaksas veikšanu var kursiem

- Motivācijas vēstule, norādot plānus pēc valodu kursu pabeigšanas

                                                                   Pierādījumi par finanšu līdzekļu eamību

 - Izziņa par stipendijas piešķiršanu un bloķētais konts (Sperrkonto) kādā no Vācijas bankām par summu, kas sedz starpību starp piešķirtās stipendijas apmēru un 720,00 € mēnesī, ņemot vērā uzturēšanās ilgumu

Jāiesniedz pierādījumi par finanšu līdzekļu esamību attiecībā uz pirmo studiju gadu (vismaz 720,00 € mēnesī). Iespējas:

 -  Izziņa par stipendijas piešķiršanu

 - Bloķētais konts (Sperrkonto) Vācijā

 - Vecāku (vajadzības gadījumā arī citu personu) parakstīta saistību deklarācija saskaņā ar Likuma par ārvalstnieku uzturēšanos, nodarbinātību un integrāciju Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā 66.-68. pantu. Lai noformētu saistību deklarāciju, vērsieties, lūdzu, kompetentajā Vācijas imigrācijas dienestā/Vācijas ārvalstu pārstāvniecībā pēc vecāku dzīvesvietas


Atkalapvienošanās ar laulāto/reģistrētu kopdzīves partneri

Laulātais/reģistrētais kopdzīves partneris ir Vācijas pilsonis

Laulātais/reģistrētais kopdzīves partneris ir citas ES dalībvalsts pilsonis

Laulātais/reģistrētais kopdzīves partneris ir citas valsts pilsonis, kas neietilpst ES

 - Apliecinājums par vienkāršām vācu valodas zināšanām (Valodas sertifikāts A1; Start Deutsch 1)

Dzīvesbiedrs strādā Vācijā

Dzīvesbiedrs ir bezdarbnieks/meklē darbu

 - Laulātā Vācijas uzturēšanās atļaujas kopija

 - Pierādījumi par nodrošinātu iztiku un pietiekamu dzīvojamo platību

 - Apliecinājums par vienkāršām vācu valodas zināšanām (Valodas sertifikāts A1; Start Deutsch 1)

 - Laulātā/reģistrētā kopdzīves partnera darba līgums

 - Pierādījumi par finanšu līdzekļu esamību

 - Pierādījumi par veselības apdrošināšanas esamību abiem laulātajiem/ reģistrētajiem kopdzīves partneriem

 -  Vācijā dzīvojošā laulātā/reģistrētā kopdzīves partnera pases vai personas apliecības kopijas

 -  Laulības apliecība/partnerattiecību reģistrācijas apliecība

 -  Izziņa par laulātā/reģistrētā kopdzīves partnera deklarēto dzīvesvietu Vācijā, kurā norādīts tostarp ģimenes stāvoklis  

 -  Laulātā/reģistrētā kopdzīves partnera brīvā formā sagatavots aktuāls ielūgums

  Nodarbinātība

 - Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (sertifikāti, diplomi, vajadzības gadījumā,  apliecinājums par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas/ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu  atzīšanu utml.)

 - CV

Darba ņēmēji

Prakse/Hospitācija

Pašnodarbinātība

 - Parakstīts darba līgums ar darba devēju Vācijā, norādot plānotās nodarbinātības veidu un ilgumu, darba vietu un atalgojuma apmēru

 - Parakstīts prakses līgums ar darba devēju Vācijā vai konkrēts prakses vietas piedāvājums, norādot plānotās nodarbinātības veidu un ilgumu, darba vietu un atalgojuma apmēru

 - Prakses plāns, ja saturs neizriet no līguma

 -  Informācija un pierādījumi par finanšu līdzekļu esamību, ja netiek maksāta alga vai tā ir neliela

 - Plānotā darba devēja ielūguma vēstule ar saistību deklarāciju saskaņā ar Likuma par ārvalstnieku uzturēšanos, nodarbinātību un integrāciju VFR teritorijā 66.-68. pantu

 - Biznesa plāns, t.i., strukturēts un detalizēts biznesa idejas raksturojums, tostarp, norādot finansējuma vajadzības plānu un finansēšanas plānu, raksturojot uzņēmuma profilu, mārketinga stratēģiju, peļnas prognozes, iespējams, sniedzot papildu informāciju par paredzēto jauno darbavietu skaitu un skaidrojumu, ciktāl attiecīgais projekts labvēlīgi ietekmēs inovācijas un pētniecību. Ziņas par plānoto projekta finansēšanu jāpierāda, iesniedzot atbilstošus dokumentus.


Vēstniecība patur tiesības konkrētā gadījumā pieprasīt iesniegt papildu dokumentus.

Vīzas citiem mērķiem

To, kādi papildu dokumenti jāiesniedz, pieprasot vīzas citiem mērķiem (Au Pair, skolas apmeklējumam, brīvprātīgajam sociālā darba gadam, darba meklējumiem LVA augstskolu absolventiem, ES zilajai kartei, ģimenes apvienošanai ar bērnu utml.), noskaidrojiet, lūdzu, konkrētā gadījumā vēršoties vēstniecībā pa e-pastu: info@riga.diplo.de

 Atruna

Visa informācija šajā materiālā ir balstīta uz zināšanām un pieredzi tā sagatavošanas posmā. Netiek garantēta tās pilnība un pareizība, it īpaši starpposmā radušos izmaiņu dēļ.

Uz 2018. gada martu

Uz sākumu