Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

Informācija par uzturēšanās atļauju pieprasīšanas kārtību Vācijas vēstniecībā Rīgā

Raksts

Vispārīgi

Latvijas pilsoņi bauda personu brīvas pārvietošanās tiesības Eiropas Savienībā. Latvijas pilsoņiem vairs nav vajadzīga vīza vai uzturēšanās atļauja, lai ieceļotu un uzturētos Vācijā. Ilgstošas uzturēšanās gadījumā Latvijas pilsoņiem ir jāreģistrējas kompetentajā iedzīvotāju reģistrācijas iestādē.

To valstu pilsoņiem, kas nav ES dalībvalstis, kuri Latvijā uzturās, pamatojoties uz derīgu uzturēšanās atļauju vai ilgtermiņa vīzu (D kategorija), privātiem braucieniem uz Vāciju, kas nepārsniedz 90 dienas pusgada laikā, vīza nav nepieciešama.

Pirms ieceļošanas Vācijā vīza nav jāpieprasa arī braucieniem, kas pārsniedz 90 dienas pusgada laikā, un/vai nodarbinātības sakarā un dokumentus uzturēšanās atļaujas saņemšanai var iesniegt tieši kompetentajā imigrācijas dienestā Vācijā, ja ārvalstniekam Latvijā ir izsniegta viena no šādām uzturēšanās atļaujām:

 • „Savienības pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļauja" saskaņā ar Direktīvas 2004/38/EK 10. panta 1. punktu (Republic of Latvia residence permit for family members of EU Member States‘ nationals – card)
 • „Eiropas Savienības pastāvīgais iedzīvotājs“ saskaņā ar Direktīvu 2003/109/EK

Ārvalstu studentiem, kuri jau studē Latvijā un vēlas studēt kādā Vācijas augstskolā ne ilgāk par 360 dienām, uzturēšanās atļauja nav nepieciešama, ja viņiem ir Federālās Migrācijas un bēgļu lietu pārvaldes (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) izsniegta izziņa par tiesībām ieceļot un uzturēties Vācijā studiju nolūkā īstermiņa mobilitātes ietvaros (Direktīva 2016/801/ES). BAMF šo izziņu izsniedz, pamatojoties uz Vācijas augstskolas iesniegumu. Lūdzu, vērsieties attiecīgajā augstskolā Vācijā, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Visos pārējos gadījumos pirms ieceļošanas ir jāiesniedz pieteikums vīzas saņemšanai.

Veidlapas

Veidlapas Jūs varat aizpildīt tiešsaistē.

Ierodoties vēstniecībā, lūdzu, ņemiet līdzi aizpildītās veidlapas izdruku.

Tādējādi mēs varam tieši piekļūt Jūsu sniegtajai informācijai un samazinās Jūsu gaidīšanas laiks.

Tehnisku problēmu gadījumā Jūs iepriekšējā lapā varat atrast veidlapu, kuru varat aizpildīt ar roku vācu vai angļu valodā.

Dokumentu iesniegšana

Lai iesniegtu dokumentus vīzas saņemšanai, Jums ir jāpiesakās apmeklējumam, ko Jūs varat izdarīt šeit. Ierodoties vīzu daļā, lūdzu, ņemiet līdzi izdrukātu rezervācijas apstiprinājumu.

Dokumenti pieteicējam jāiesniedz personīgi.

Par vīzas pieteikumu nepilngadīgām personām:

Iesniedzot dokumentus, pieprasot vīzu nepilngadīgai personai, līdztekus nepilngadīgai personai ir nepieciešama abu vecāku vai aizbildņu klātbūtne, kuriem ir jāparaksta vīzas pieteikuma veidlapas.

Vēstniecības Juridisko un konsulāro jautājumu nodaļas apmeklētāju
pieņemšanas laiki:

Lai iesniegtu vīzas pieteikumu, Jums ir nepieciešams pieraksts. Pierakstīties bez maksas varat šeit.

Lūdzu, ņemiet vērā vēstniecības mājaslapā publicēto aktuālo informāciju par apmeklētāju pieņemšanas laikiem!

Nodeva

 • 75,00 €, pilngadīgām personām
 • 37,50 € nepilngadīgām personām

Vīzas nodeva jāmaksā skaidrā naudā vai ar kredītkarti (Master Card / Visa), iesniedzot dokumentus.

Vīzas nodeva netiek atmaksāta, ja pieteikums vīzas saņemšanai tiek noraidīts vai atsaukts.

Izņēmumi:

 • ES pilsoņu laulātie un bērni, ja viņi uz Vāciju ceļo kopā ar ES pilsoni vai dodas pie viņa, ir atbrīvoti no vīzas nodevas, iesniedzot attiecīgus pierādījumus
 • ārvalstnieki, kuri uzturēšanās izmaksu segšanai Vācijā saņem stipendiju no Vācijas valsts līdzekļiem (piem., DAAD, Erasmus), ir atbrīvoti no vīzas nodevas

Dokumentu izskatīšanas laiks un procedūra

Ir jārēķinās ar dokumentu izskatīšanu vairāku mēnešu garumā. Tādēļ dokumenti vīzas saņemšanai jāiesniedz savlaicīgi.

Dokumenti vīzas saņemšanai tiek nosūtīti izskatīšanai kompetentajam Vācijas  imigrācijas dienestam.

Vīzas studiju mērķiem (nevis valodu kursu apmeklējums) parasti var tikt izsniegtas 4 nedēļu laikā.

Tiklīdz tiek saņemts lēmums, vēstniecība nekavējoties informē pieteicēju.

Lai atslogotu vēstniecības darbu, pieteicēji tiek lūgti savos pieprasījumos sniegt informāciju par vīzas pieteikuma izskatīšanas gaitu vienmēr norādīt sava pieteikuma numuru, jo tas paātrina pieprasījuma izskatīšanas procesu.

Iesniedzamie dokumenti

 • 2 pilnībā aizpildītas un parakstītas vīzas pieteikuma veidlapas
 • Derīga pase
 • Derīga Latvijas uzturēšanās atļauja
 • 2 biometriskās pases fotokartiņas
 • Vīzas nodeva
 • Veselības apdrošināšana (visam plānotās uzturēšanās laikam)
 • Papildus dokumenti atkarībā no brauciena mērķa

Jāuzrāda VISU dokumentu oriģināli un papildus jāiesniedz katra dokumenta DIVAS
parastas kopijas.

Dokumentus, kas nav sagatavoti vācu vai angļu valodā, ir jāiesniedz ar notariāli
apstiprinātu tulkojumu.

Vēstniecība patur tiesības konkrētā gadījumā pieprasīt iesniegt papildu dokumentus.

Nodarbinātība

Darba ņēmēji

 • Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (apliecības, sertifikāti, diplomi utml.)
 • vajadzības gadījumā, apliecinājums par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas/ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu

 • CV
 • Parakstīts darba līgums ar darba devēju Vācijā vai konkrēts darba vietas piedāvājums Vācijā, kurā norādīts:

                     - nodarbinātības veids / profesijas nosaukums

                     - nodarbinātības ilgums

                     - darba vieta

                     - darba alga

                     - darba stundu skaits

Augsti kvalificēti darba ņēmēji (ES Zilā karte un speciālisti)

Detalizētu informāciju skatiet, lūdzu, mūsu mājaslapā publicētajā speciālajā informatīvajā materiālā.

Pašnodarbinātība

 • Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (apliecības, sertifikāti, diplomi, vajadzības gadījumā, apliecinājums par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas/ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu  atzīšanu utml.)
 • CV
 • Biznesa plāns, t.i., strukturēts un detalizēts biznesa idejas raksturojums, tostarp, norādot finansējuma vajadzības plānu un finansēšanas plānu, raksturojot uzņēmuma profilu, mārketinga stratēģiju, peļnas prognozes, iespējams, sniedzot papildu informāciju par paredzēto jauno darbavietu skaitu un skaidrojumu, ciktāl attiecīgais projekts labvēlīgi ietekmēs inovācijas un pētniecību
 • Ziņas par plānoto projekta finansēšanu jāpierāda, iesniedzot atbilstošus dokumentus.

Vīza darba meklēšanai

Detalizētu informāciju skatiet, lūdzu, mūsu mājaslapā publicētajā speciālajā informatīvajā materiālā

Prakse / hospitācija (saistīta ar konkrēto studiju programmu)

 • Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (apliecības, sertifikāti, diplomi, vajadzības gadījumā, apliecinājums par ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas/ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu utml.)
 • CV
 • Parakstīts prakses līgums ar darba devēju Vācijā vai konkrēts prakses vietas piedāvājums, kurā norādīts:

                 - nodarbinātības veids

                 - nodarbinātības ilgums

                 - darba vieta

                 - atalgojuma apmērs

 • Federālās nodarbinātības aģentūras atzinums, ja runa ir par praksi pēc ceturtā semestra (§15 Nr. 4 & 6 BeschV) un tās ilgums pārsniedz 90 dienas 12 mēnešu periodā.

         Sīkāku informāciju Jūsu prakses uzņēmums var atrast Federālās nodarbinātības aģentūras mājas lapā

 • Prakses plāns, ja saturs neizriet no līguma
 • Informācija un pierādījumi par finanšu līdzekļu vismaz 853,00€ mēnesī esamību, ja netiek maksāta alga vai tā ir neliela

Iespējas:

                  - Bloķētais konts (Sperrkonto)

                  - Vecāku (vajadzības gadījumā arī citu personu) parakstīta saistību deklarācija saskaņā ar Likuma par ārvalstnieku uzturēšanos, nodarbinātību un integrāciju Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā 66.-68. pantu. Lai noformētu saistību deklarāciju, vērsieties, lūdzu, kompetentajā Vācijas imigrācijas dienestā/Vācijas ārvalstu pārstāvniecībā pēc vecāku dzīvesvietas

 • Plānotā darba devēja ielūguma vēstule ar saistību deklarāciju saskaņā ar Likuma par ārvalstnieku uzturēšanos, nodarbinātību un integrāciju VFR teritorijā 66.-68. pantu

Studijas Vācijā        

Apmaiņas studenti (Erasmus)

 • Latvijas augstskolas izziņa par studijām
 • Vācijas augstskolas lēmums par iegūtās studiju vietas apstiprināšanu (Zulassungsbescheid)
 • Pierādījumi par finanšu līdzekļu esamību

                - Izziņa par stipendijas piešķiršanu (līgums par finansējuma piešķiršanu) un bloķētais konts (Sperrkonto) par summu, kas sedz starpību starp piešķirtās stipendijas apmēru un 853,00 € mēnesī, ņemot vērā uzturēšanās ilgumu

Studijas Vācijā

 • Latvijas augstskolas izziņa par studijām
 • Vācijas augstskolas lēmums par iegūtās studiju vietas apstiprināšanu (Zulassungsbescheid)
 • Motivācijas vēstule
 • Pierādījumi par finanšu līdzekļu esamību

                 - Jāiesniedz pierādījumi par finanšu līdzekļu (vismaz 853,00 € mēnesī) esamību attiecībā uz pirmo studiju gadu (10.236,00 €).

Iespējas:

 • Izziņa par stipendijas piešķiršanu
 • Bloķētais konts (Sperrkonto)
 • Vecāku (vajadzības gadījumā arī citu personu) parakstīta saistību deklarācija saskaņā ar Likuma par ārvalstnieku uzturēšanos, nodarbinātību un integrāciju Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā 66.-68. pantu. Lai noformētu saistību deklarāciju, vērsieties, lūdzu, kompetentajā Vācijas imigrācijas dienestā/Vācijas ārvalstu pārstāvniecībā pēc vecāku dzīvesvietas

Valodu kursi

 • Valodu skolas izziņa par uzņemšanu valodu kursos, norādot apmaksāto kursu nodarbību skaitu nedēļā (intensīvie valodu kursi ar vismaz 18 nodarbībām nedēļā)
 • Apstiprinājums par samaksas veikšanu par kursiem
 • Motivācijas vēstule, norādot plānus pēc valodu kursu pabeigšanas
 • Pierādījumi par finanšu līdzekļu esamību

                 - Jāiesniedz pierādījumi par finanšu līdzekļu esamību (vismaz 853,00€ mēnesī) uzturēšanās laikā, ja pēc valodu kursu apmeklējuma paredzēts uzsākt studijas – attiecībā uz pirmo studiju gadu

Iespējas:

 • Izziņa par stipendijas piešķiršanu
 • Bloķētais konts (Sperrkonto)
 • Vecāku (vajadzības gadījumā arī citu personu) parakstīta saistību deklarācija saskaņā ar Likuma par ārvalstnieku uzturēšanos, nodarbinātību un integrāciju Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā 66.-68. pantu. Lai noformētu saistību deklarāciju, vērsieties, lūdzu, kompetentajā Vācijas imigrācijas dienestā/Vācijas ārvalstu pārstāvniecībā pēc vecāku dzīvesvietas

Dokumentu izskatīšanas laiks ilgst vairākas nedēļas!

Informāciju par bloķētā konta (Sperrkonto) atvēršanu skatiet, lūdzu, Vācijas Ārlietu ministrijas mājaslapā.

 Ģimenes atkalapvienošanās 

Atkalapvienošanās ar laulāto/reģistrētu kopdzīves partneri                                                                                                            

Vācijas pilsoni

Citas ES dalībvalsts pilsoni

Citas valsts (kas nav ES dalībvalsts) pilsoni

- Apliecinājums par vienkāršām vācu valodas zināšanām (Valodas sertifikāts A1; Start Deutsch 1)


 - Laulātā Vācijas uzturēšanās atļaujas kopija

 - Pierādījumi par nodrošinātu iztiku

 - Pierādījumi par pietiekamu dzīvojamo platību

 - Apliecinājums par vienkāršām vācu valodas zināšanām (Valodas sertifikāts A1; Start Deutsch 1)

 • Vācijā dzīvojošā laulātā/reģistrētā kopdzīves partnera pases kopija
 • Laulības apliecība/partnerattiecību reģistrācijas apliecība
 • Aktuāla izziņa (derīga ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās izdošanas) par laulātā/reģistrētā kopdzīves partnera deklarēto dzīvesvietu Vācijā, kurā norādīts tostarp ģimenes stāvoklis
 • brīvā formā sagatavots ielūgums

Atkalapvienošanās ar citiem ģimenes locekļiem

Vācijas pilsoni
Citas ES dalībvalsts pilsoni
Citas valsts (kas nav ES dalībvalsts) pilsoni

- Pierādījumi atbilstoši AufenthG 36. panta 2. punkta pirmajam teikumam, kas apliecina nepieciešamību novērst īpaši grūtu situāciju

- Pierādījumi par uzturlīdzekļu nodrošināšanu- Pierādījumi atbilstoši AufenthG 36. panta 2. punkta pirmajam teikumam, kas apliecina nepieciešamību novērst īpaši grūtu situāciju
 • Personas pases kopija, ar kuru paredzēts atkalapvienoties
 • Aktuāla izziņa (derīga ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tās izdošanas) par Vācijā dzīvojošas personas deklarēto dzīvesvietu Vācijā
 • Dokumenti, kas apliecina izcelšanās saikni starp pieteicēju un Vācijā dzīvojošo personu
 • iespējams vēl citi dokumenti atkarībā no konkrētās situācijas

Vīzas citiem mērķiem

To, kādi papildu dokumenti jāiesniedz, pieprasot vīzas citiem mērķiem (piem., ģimenes atkalapvienošanai ar nepilngadīgo, Au Pair, skolas apmeklējumam, brīvprātīgajam sociālā darba gadam utml.), noskaidrojiet, lūdzu, konkrētā gadījumā vēršoties vēstniecībā pa e-pastu: info@riga.diplo.de

Atruna

Visa informācija šajā materiālā ir balstīta uz zināšanām un pieredzi tā sagatavošanas posmā.

Netiek garantēta tās pilnība un pareizība, it īpaši starpposmā radušos izmaiņu dēļ.


Uz sākumu