Sveicam Ārlietu ministrijas vietnē

„Kopā stiprākai Eiropai.“ Vācija pārņem prezidentūru ES Padomē

Logo der deutschen Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2020

EU Ratspräsidentschaft Deutschland, © Bundesregierung

25.06.2020 - Raksts

1. jūlijā Vācija uz sešiem mēnešiem  pārņem t.s. prezidentūru Eiropas Savienības Padomē. Mūsu mērķis, strādājot Eiropas Savienībai, ir solidaritāte un vienotība iekšējās attiecībās, rīcībspēja un suverenitāte - ārējās attiecībās.

Iepriekšējo reizi Vācija bija ES Padomes prezidentvalsts 2007. gadā, tagad tā prezidentūru pārņem nu jau 13. reizi. Prezidentūras laikā Vācijas valdības pārstāvji vadīs sēdes un sanāksmes visos Padomes līmeņos, izņemot tās, kas notiks saistībā ar ES ārējām attiecībām, kā arī gādās par ES darba programmas nepārtrauktību Padomē. Ņemot vērā koronavīrusa izraisīto pandēmiju, Vācija vēlas pievērst galveno uzmanību tautsaimniecības un sociālajai atjaunotnei, kā arī paralēli vēl optimālāk veidot ES pozīciju stratēģiski nozīmīgajā nākotnes tematikā, aptverot klimata pārmaiņu, bēgšanas un migrācijas, tiesiskuma un digitalizācijas jautājumus.

Ārlietu ministrs Heiko Māss nešaubās:

Koronavīrusa izraisītā pandēmija vienas Eiropas Savienības dalībvalstis ir skārusi smagāk nekā citas, bet pandēmijas  sekas ietekmējušas visas Eiropas ekonomiku un sociālo jomu. Tāpēc krīzes pārvarēšanas ceļu mēs spēsim atrast vienīgi kopīgiem spēkiem. Savas prezidentūras ES Padomē laikā Vācija vēlas darboties gan kā dzinējspēks, gan moderators. Mūsu uzdevums būs celt tiltus un rast risinājumus, kas atbilst visas Eiropas interesēm. Cik vienoti un solidāri mēs Eiropā veidojam  iekšējās attiecības, tikpat rīcībspējīgiem un suverēniem mums arī jābūt, veidojot ārējās attiecības. Mums nav vajadzīgi aizbildņi, mēs vēlamies iet paši savu ceļu un paši noteikt tā ģeopolitiskos akcentus.

Prezidentūras programmu raksturo šādas vadlīnijas:

  • Koronavīrusa izraisītās krīzes ilgtspējīga pārvarēšana 
  • Stiprāka un inovatīvāka Eiropa  
  • Taisnīga Eiropa
  • Ilgtspējīga Eiropa  
  • Drošības un kopīgo vērtību Eiropa
  • Stipra Eiropa globālā mērogā

Prezidentūras trio ar Portugāli un Slovēniju  

Padomes prezidentvalsts pilnvaras ik pēc sešiem mēnešiem pārņem cita ES dalībvalsts. Šo sešu mēnešu laikā prezidentvalsts vada visu līmeņu Padomes sanāksmes, palīdzot nodrošināt ES darba nepārtrauktību Padomē.

Dalībvalstis, kas ir prezidentvalstis, cieši sadarbojas grupās pa trim – tā dēvētajās triju prezidentvalstu komandās. Šī sistēma tika ieviesta ar Lisabonas līgumu 2009. gadā. Triju prezidentvalstu komanda izvirza ilgtermiņa mērķus un sagatavo kopīgu programmu, nosakot jomas un galvenos jautājumus, kuriem Padome pievērsīsies 18 mēnešu laikā. Balstoties uz šo programmu, katra no trim valstīm sagatavo sev detalizētāku sešu mēnešu programmu. Vācija būs nākamā trio pirmā prezidentvalsts, 2021. gadā sekos vispirms Portugāles un pēc tam Slovēnijas prezidentūra.

Prezidentvalsts uzdevumi

Prezidentvalsts atbild par to, lai virzītu Padomes darbu ar ES likumdošanu un nodrošinātu ES darba programmas nepārtrauktību, kārtīgu likumdošanas procesu un sadarbību dalībvalstu starpā. Lai to panāktu, prezidentvalstij ir jārīkojas kā godīgam un neitrālam starpniekam.

Prezidentvalstij ir divi galvenie uzdevumi:

1. Plānot un vadīt Padomes un tās darba sagatavošanas struktūru sanāksmes

Prezidentvalsts vada Padomes sanāksmes dažādos sastāvos (izņemot Ārlietu padomi) un Padomes darba sagatavošanas struktūru sanāksmes, starp kurām ir tādas pastāvīgas komitejas kā Pastāvīgo pārstāvju komiteja (COREPER) un darba grupas, kā arī komitejas, kas izskata ļoti specifiskus jautājumus.

Prezidentvalsts nodrošina to, lai apspriedes notiktu paredzētajā kārtībā un lai tiktu pareizi piemērots Padomes reglaments un darba metodes.

Tā arī organizē dažādas oficiālas un neoficiālas sanāksmes Briselē un valstī, kura saskaņā ar rotāciju ir prezidentvalsts.

2. Pārstāvēt Padomi attiecībās ar pārējām ES iestādēm

Prezidentvalsts pārstāv Padomi attiecībās ar pārējām ES iestādēm, īpaši ar Komisiju un Eiropas Parlamentu. Tās uzdevums ir mēģināt panākt vienošanos par leģislatīviem dosjē, izmantojot trialogus, neoficiālas sarunu sanāksmes un Samierināšanas komitejas sanāksmes.

Prezidentvalsts savu darbu cieši koordinē ar

  •     Eiropadomes priekšsēdētāju,
  •     Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos.

Tā atbalsta viņu darbu un dažkārt var tikt lūgta pildīt konkrētus pienākumus Augstā pārstāvja vārdā, piemēram, pārstāvēt Ārlietu padomi Eiropas Parlamentā vai vadīt Ārlietu padomes sanāksmes, kad tiek izskatīti ar kopējo tirdzniecības politiku saistīti jautājumi.

Vācijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē oficiālā tīmekļa vietne

Uz sākumu